Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 12

Gwarantowanie zgodności z ustalonymi zasadami procedur rekrutacji, przenoszenia i zwalniania pracowników służby cywilnej. Zapewnienie wdrażania przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz podejmowanie wysiłków na rzecz ich ulepszenia. Udostępnienie Ministerstwu Integracji Europejskiej odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia i odpowiednio wyszkolonych pracowników oraz zapewnienie większej koordynacji prac tego ministerstwa z pracami pozostałych ministerstw. Pełne i efektywne zastosowanie systemu zintegrowanego planowania.


Sądownictwo — — — — Zwiększenie przejrzystości procedur prawa karnego i cywilnego. Zagwarantowanie, iż nominacja sędziów i prokuratorów odbywa się w drodze konkursu. Wzmocnienie statusu, niezawisłości i ochrony konstytucyjnej sędziów. Określenie obiektywnych zasad przydzielania spraw poszczególnym sędziom w oparciu o zasadę przejrzystości. Wprowadzenie przejrzystego i opartego na zasługach systemu oceny prokuratorów. Zapewnienie lepszej koordynacji działań prokuratorów i policji.

— —

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zapewnienie przestrzegania postanowień konwencji międzynarodowych przy zakładaniu i prowadzeniu nowych obiektów penitencjarnych. Zapewnienie odpowiednich zasobów na wiarygodny system ochrony świadków. Zapewnienie coraz wyższego poziomu wykonywania wyroków sądu.

L 35/5

— —

Polityka zwalczania korupcji — Przyjęcie przepisów niezbędnych dla zapewnienia harmonizacji ram prawnych Albanii z postanowieniami europejskich konwencji o korupcji (prawnokarnej i cywilnoprawnej), ratyfikowanymi przez Albanię, jak również odpowiednich konwencji ONZ. Ulepszenie istniejących przepisów prawa dotyczących przekupstwa oraz wprowadzanie ich w życie przy należytym uwzględnieniu zasad koordynacji międzyresortowej. Zapewnienie wykonania ustawy o oświadczeniach majątkowych. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w zakresie przeprowadzania dochodzeń i ścigania korupcji. Zapewnienie włączenia spraw związanych z korupcją w zakres kompetencji wyspecjalizowanej jednostki działającej przy Prokuraturze w Tiranie (zajmującej się przestępstwami finansowymi). Ograniczenie liczby urzędników objętych immunitetem i przyznawanie go jedynie w przypadkach gdy jest to niezbędne.

— — —

Prawa człowieka i ochrona mniejszości Przestrzeganie prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka — Zapewnienie aby wszystkie organy egzekwowania prawa były w pełni świadome swoich obowiązków w zakresie praw człowieka i wykonywały je zgodnie z postanowieniami międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Albanię, a w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ściganie przypadków i sprawców niewłaściwego traktowania przez organy egzekwowania prawa. Zapewnienie zgodności albańskiego kodeksu karnego z postanowieniami Konwencji ONZ przeciwko Torturom. Realizacja założeń planu generalnego z 2004 r. w celu poprawy warunków w jakich przetrzymywane są osoby zatrzymane i aresztowane. Zapewnienie ścisłego przestrzegania kodeksu etycznego systemu więziennictwa.

— —

Prawa cywilne i polityczne — Dostosowanie przepisów prawa albańskiego dotyczącego zniesławienia do standardów unijnych oraz wykonywanie ich. Szybsze wprowadzenie skutecznej legislacji zapewniającej przejrzyste zasady własności środków przekazu. Poprawa zarządzania Krajową Radą Radia i Telewizji oraz ukończenie Narodowego Planu Częstotliwości Radiowych i Telewizyjnych. Wspieranie niezależności i profesjonalizmu dziennikarzy. Zapewnienie rygorystycznego stosowania środków prawnych na mocy których zakazuje się sprzedaży majątku państwowego zanim zakończona zostanie procedura zwrotu mienia.

— —

L 35/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.