Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 12

Prawa mniejszości, prawa kulturowe i ochrona mniejszości — Udoskonalenie ram prawnych dotyczących mniejszości w celu dostosowania ich do wymogów określonych w Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz zapewnienie ich wdrożenia na terenie całego kraju, w szczególności w zakresie częstszego stosowania języków mniejszości w kontaktach obywateli z władzami oraz stosowania napisów z tradycyjnymi nazwami miejscowymi, poprawy dostępu osób należących do mniejszości do środków masowego przekazu, a także rozszerzenia nauczania języków mniejszości. Wdrożenie narodowej strategii na rzecz Romów, stanowiącej część rządowej strategii zwalczania ubóstwa i społecznego wykluczenia. Dostarczanie dokładnych danych dotyczących liczebności mniejszości narodowych w Albanii.


Sprawy regionalne i zobowiązania międzynarodowe — Spełnienie wymogów procesu stabilizacji i stowarzyszenia i wypełnienie zobowiązań z Salonik w dziedzinie współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich. Zapewnienie wykonywania wszystkich regionalnych umów o wolnym handlu oraz prace na rzecz przyszłego regionalnego porozumienia o wolnym handlu w Europie Południowo-Wschodniej. Zawarcie i rzeczywiste wdrożenie umów z krajami sąsiednimi, szczególnie w dziedzinie handlu, współpracy transgranicznej, zwalczania przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu i przemytu, współpracy sądowniczej, zarządzania granicami, readmisji, ochrony środowiska, transportu i energii.

Kryteria gospodarcze — Utrzymanie stabilności makroekonomicznej poprzez przyspieszenie reform fiskalnych, w szczególności w zakresie budżetu, zarządzania wydatkami i reformy polityki płacowej sektora publicznego. Ulepszenie procedur budżetowych poprzez wzmocnienie związku między celami polityki a planowaniem i wykonywaniem budżetu. Ograniczanie szarej strefy poprzez skuteczne egzekwowanie ustawodawstwa podatkowego przy poszanowaniu zasady niedyskryminacji oraz nasilenie walki z oszustwami podatkowymi. Podjęcie kroków umożliwiających dokonanie prywatyzacji Albtelecomu. Poprawa statystyk makroekonomicznych i zakresu rejestru przedsiębiorstw. Wdrożenie Narodowej Strategii na rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego przy równoczesnym zapewnieniu ścisłej koordynacji z uaktualnionym Planem Działania na rzecz Realizacji Priorytetów Partnerstwa Europejskiego. Podjęcie kroków zmierzających do ulepszenia systemów opieki społecznej oraz środków pozwalających na walkę z wykluczeniem społecznym.

— — —

Standardy europejskie Rynek wewnętrzny Swobodny przepływ towarów — — Wzmocnienie zdolności administracyjnych Sekretariatu WTO oraz Agencji Promocji Eksportu. Podjęcie środków zmierzających do podniesienia poziomu świadomości podmiotów gospodarczych na temat standardów i certyfikacji oraz ich znaczenia dla handlu międzynarodowego.

7.2.2006

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opracowanie krajowej strategii nadzoru rynku oraz wzmocnienie Departamentu Ochrony Konsumentów. Zapewnienie Departamentowi Akredytacji odpowiedniej infrastruktury fizycznej i przeszkolonego personelu oraz przyjęcie wszechstronnego planu pracy w odniesieniu do przyszłego udziału Albanii w Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (European Co-operation for Accreditation).

L 35/7

Przepływ osób, świadczenie usług oraz prawo przedsiębiorczości — Zmiana istniejących przepisów dotyczących prawa przedsiębiorczości celem zapewnienia przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym równego traktowania, wyraźne rozgraniczenie między czasowym a ciągłym świadczeniem usług oraz spełnienie wymogów Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (USS). Zapewnienie proporcjonalności w zakresie transgranicznego świadczenia usług. Wzmocnienie ram prawnych i nadzorczych regulujących pracę sektora bankowego i sektora ubezpieczeń, w tym ustanowienie niezależnych i dysponujących odpowiednią liczbą pracowników władz nadzorczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.