Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 12

— —

— — —

— — — —

Rolnictwo i rybołówstwo — — Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa żywności oraz odpowiednich systemów kontroli. Jasne określenie kompetencji i zwiększenie liczby pracowników służb weterynaryjnych.

7.2.2006

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Modernizacja laboratoriów Instytutu Badań Weterynaryjnych. Poprawa warunków fitosanitarnych i weterynaryjnych zgodnie z wymogami UE, w szczególności w odniesieniu do tych produktów, które mają znaczący potencjał eksportowy. Zwiększenie wysiłków w zakresie dostosowywania przepisów do dorobku prawnego UE w dziedzinie weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz dostosowanie systemu identyfikacji i rejestracji bydła do wymagań UE. Usprawnienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących rolnictwa, zgodnie z normami i metodami stosowanymi w UE.


L 35/9

Ochrona środowiska — — — Wzmocnienie zdolności administracyjnych i zwiększenie koordynacji na poziomie krajowym i lokalnym. Wdrożenie przepisów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Przyjęcie strategii dalszego dostosowywania przepisów z dziedziny ochrony środowiska do dorobku prawnego UE oraz prawidłowe wdrażanie istniejących przepisów, w szczególności w zakresie jego egzekwowania. Podjęcie działań w miejscach zagrożenia środowiskowego, takich jak wysypisko odpadów stałych w Sharra oraz obszar wydobycia ropy naftowej Patos-Marinez. Dalsze opracowywanie i wdrażanie Narodowej Strategii Zaopatrzenia w Wodę i Warunków Sanitarnych oraz Strategii Zaopatrzenia w Wodę i Systemów Kanalizacji Obszarów Wiejskich a także rozpoczęcie wdrażania strategii stopniowego dostosowywania przepisów w zakresie zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych do dorobku prawnego UE. Wprowadzenie w życie postanowień konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska, których Albania jest stroną.

Polityka transportowa — Wprowadzenie w życie narodowego planu transportu, w tym w zakresie planowania i finansowania utrzymania infrastruktury transportu. Wdrożenie programu bezpieczeństwa drogowego oraz poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach poprzez rozpoczęcie dostosowywania przepisów prawa albańskiego do dorobku prawnego UE w zakresie masy i rozmiarów pojazdów, badań przydatności do ruchu drogowego, drogowych kontroli stanu technicznego, praw jazdy oraz dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia nielegalnej zabudowy wzdłuż nowych dróg oraz przyjęcie środków zapewniających bezpieczny dostęp do dróg krajowych. Rozpoczęcie koniecznych reform sektora transportu kolejowego. Systematyczne stosowanie procedur zamówień publicznych przy realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Zmiana prawodawstwa krajowego w dziedzinie lotnictwa w celu zapewnienia jego zgodności z dorobkiem prawnym UE w przygotowaniu do uczestnictwa Albanii w Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej Poprawa bezpieczeństwa na morzu, w szczególności współczynnika zatrzymania statków albańskich na mocy protokołu ustaleń z Paryża.

— —

Energia — Kontynuacja realizacji uaktualnionych planów działania w zakresie wdrażania Albańskiej Strategii Energetycznej.

L 35/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozpoczęcie realizacji zobowiązań podjętych w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

7.2.2006

Społeczeństwo informacyjne i media — Uwzględnianie przepisów dyrektyw WE przy opracowywaniu prawodawstwa w zakresie komunikacji elektronicznej oraz odpowiednie wprowadzanie ich w życie. Wzmocnienie roli i zdolności organu regulującego ds. Telekomunikacji, zapewnienie mu niezależności oraz wprowadzenie ulepszonego systemu odwołań. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie konkurencyjności na rynku sieci i usług łączności elektronicznej. Rozpoczęcie procesu dostosowywania do Europejskiej Konwencji o telewizji ponadgranicznej oraz do dyrektywy „telewizja bez granic”. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Krajowej Rady Radia i Telewizji oraz ukończenie Narodowego Planu w dziedzinie Radia i Telewizji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.