Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 4

Strona 4 z 12

Kryteria gospodarcze — Wzmocnienie pewności prawnej podmiotów gospodarczych. Przyspieszenie procedur prawnych oraz wyjaśnienie praw majątkowych. Podjęcie stanowczych kroków w kierunku ewidencjonowania gruntów oraz nieruchomości. Wzmocnienie możliwości wpływu państwa na rozstrzyganie sporów handlowych. Zapewnienie, że decyzje administracyjne są oparte na przejrzystych zasadach, a decyzje wynikające z uprawnień dyskrecjonalnych podlegają skutecznemu przeglądowi administracyjnemu i sądowemu. Poprawa ogólnej atmosfery gospodarczej, między innymi przez wzmocnienie wdrażania oraz egzekwowania prawodawstwa w dziedzinach takich jak audyt i rachunkowość korporacyjna. Polepszenie atrakcyjności kraju dla bezpośrednich inwestorów krajowych i zagranicznych. Skrócenie czasu trwania procedur związanych z upadłością, zmniejszenie liczby zaległych procedur związanych z upadłością oraz zmniejszenie zaległości związanych z przedsiębiorstwami, które są w stanie upadłości, ale nie zostały rozwiązane. Zagwarantowanie równego traktowania wszystkich podatników. Zajęcie się zjawiskiem niepłacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, które jest tolerowane w przypadku niektórych podatników. Wyeliminowanie zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Zapewnienie skutecznego ścigania podmiotów i przedsiębiorstw, które uczestniczyły w „piramidowych” systemach uchylania się od płacenia podatków. Dokończenie liberalizacji rynku. W szczególności kontynuowanie procesu prywatyzacji oraz liberalizacji przemysłu sieciowego. Zajęcie się problemem bezrobocia oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. Zapewnienie sprawnego wdrożenia nowej ustawy o stosunkach pracy oraz reformy Agencji zatrudnienia. Rozpoczęcie dalszych działań mających na celu promowanie tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla kobiet oraz młodych ludzi. Wzmocnienie standardów ostrożnościowych i nadzorczych w sektorach bankowości i ubezpieczeń. Dalsze dostosowanie ram prawnych dla sektora finansowego oraz zapewnienie ich sprawnego wdrożenia, aby zagwarantować, w szczególności, szybkie nadrobienie zaległości w stosunku do standardów i praktyk międzynarodowych. Dalsza poprawa zarządzania finansami publicznymi. W szczególności wdrożenie decentralizacji budżetowej oraz kontynuacja rozszerzonego systemu wynagrodzeń służby cywilnej.


— —

— —

L 35/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

Zdolność podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa Swobodny przepływ towarów — Dokończenie przebudowy obecnych ram instytucjonalnych w celu zapewnienia rozdziału funkcji regulacyjnych, akredytacyjnych, normalizacyjnych oraz funkcji certyfikacji produktów. Przyspieszenie przyjmowania norm europejskich. Przyjęcie prawodawstwa w zakresie mianowania i powiadamiania organów ds. oceny zgodności i stworzenie funkcjonującej infrastruktury w zakresie oceny zgodności. Przyjęcie nowej ustawy o bezpieczeństwie produktów. Rozwinięcie struktury nadzorowania rynku wymaganej w dorobku wspólnotowym w zakresie swobodnego przepływu towarów. Kontynuacja prac nad transpozycją dyrektyw starego, nowego i globalnego podejścia.

— —

— —

Swobodny przepływ kapitału — Dalsze wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w szczególności przez zwiększenie świadomości instytucji sprawozdawczych oraz przez zapewnienie wiarygodnych wyników w zakresie egzekwowania przepisów prawnych przez odpowiednie instytucje. Wdrożenie narodowej strategii przeciwko praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zamówienia publiczne — Dostosowanie prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych do dorobku wspólnotowego, w szczególności w sektorze usług użyteczności publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.