Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 6

Strona 6 z 12

Wzmocnienie możliwości Służb Weterynaryjnych zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, w celu stworzenia systemu kontroli zgodnego z normami UE, w szczególności w przypadku kontroli przywozu. Wzmocnienie zarządzania inspektorami oraz szkolenia ich. Stworzenie systemu identyfikacji oraz rejestracji bydła oraz innych stosownych gatunków. Dalsze dostosowanie kontroli chorób oraz zdrowia zwierząt do wymogów prawnych i instytucjonalnych UE, jak również do planów awaryjnych w przypadku chorób z listy A.


— —

L 35/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przygotowanie programu modernizacji zakładów przetwórstwa żywności w celu spełnienia norm UE.

7.2.2006

Polityka transportowa — Dalsze dostosowanie do dorobku wspólnotowego w dziedzinie transportu, w szczególności w zakresie dostępu do rynku, transportu towarów niebezpiecznych oraz do dorobku socjalnego i fiskalnego. Stworzenie organu regulacyjnego w sektorze kolejowym, który jest niezależny od zarządzającego infrastrukturą oraz od przedsiębiorstw kolejowych. Stworzenie władzy ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnej za wydawanie zaświadczeń o bezpieczeństwie. Dostosowanie do dorobku wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie transportu koleją towarów niebezpiecznych. Dalsze dostosowanie prawodawstwa w dziedzinie lotnictwa do zasad bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania rynku. Wzmocnienie możliwości administracyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zawarcie umowy o Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej wraz z protokołem w sprawie środków przejściowych w celu wdrożenia prawodawstwa UE w dziedzinie lotnictwa. Dalsza realizacja postanowień Protokołu Ustaleń w sprawie rozwoju podstawowej sieci transportu regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej.

Energia — Rozpoczęcie dostosowywania do dorobku wspólnotowego prawodawstwa w zakresie wewnętrznego rynku elektryczności i gazu oraz odnawialnych źródeł energii w celu stopniowego otwarcia rynku energii na konkurencję. Wzmocnienie niezależności Komisji Regulacji Energii. Rozpoczęcie wdrażania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Wzmocnienie możliwości administracyjnych we wszystkich sektorach energii.

— — —

Podatki — Zwiększenie możliwości administracyjnych w celu wdrożenia prawodawstwa podatkowego oraz walki z unikaniem płacenia podatków. Podjęcie środków strukturalnych w celu niezwłocznego przeprowadzenia reformy kontroli polityki oraz poprawa możliwości kontroli. Rozwinięcie strategii dotyczącej audytu i odpowiednich systemów technologii informacyjnych. Zmiana systemu podatkowego w przypadku produktów tytoniowych w celu zakończenia istniejącego rozróżnienia pomiędzy produktami krajowymi i przywożonymi. Zobowiązanie się do przestrzegania zasad kodeksu postępowania w dziedzinie opodatkowania przedsiębiorstw i zapewnienie, by nowe środki podatkowe były zgodne z tymi zasadami.

— —

Statystyka — Wzmocnienie możliwości Państwowego Urzędu Statystycznego w celu umożliwienia terminowego wdrożenia spisu rolnego i spisu przedsiębiorstw oraz w celu umożliwienia stałego rozwoju rachunków narodowych oraz związanych z nimi danych statystycznych. Usprawnienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących rolnictwa, zgodnie z normami i metodami stosowanymi w UE. Zmiana ustawy o statystyce krajowej w celu jej pełnego zharmonizowania ze standardami UE oraz stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia dorobku wspólnotowego w dziedzinie statystyki.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/65

Polityka w zakresie przedsiębiorstw i przemysłu — Dalsze wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Wprowadzenie systemu talonów szkoleniowych w usługach szkoleniowych i doradczych. Zbadanie możliwości zachęt podatkowych dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw. Poprawa sposobów poparcia i reprezentacji MŚP. Wprowadzenie systematycznej oceny wpływu nowego rozporządzenia o przedsiębiorstwach. Zapewnienie profesjonalnego i niezależnego zarządzania funduszem gwarancji pożyczkowych. Zapewnienie skutecznego wdrożenia prawodawstwa w dziedzinie podpisu elektronicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.