Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 9

Strona 9 z 12

— —

Zmniejszenie stosunkowo wysokiej ilości nieproduktywnych wydatków, zwiększając finansowanie edukacji, infrastruktury oraz badań i rozwoju.

L 35/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Modernizacja systemu edukacyjnego. Dostosowanie jakości systemu edukacyjnego do standardów europejskich. Modernizacja programów nauczania w szkołach średnich i na uniwersytetach. Podjęcie większych wysiłków w celu stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiększenie możliwości administracyjnych w dziedzinie pobierania podatków oraz kontroli wydatków. Zwiększenie wewnętrznej kontroli i standardów audytu.


7.2.2006

Zdolność podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa Swobodny przepływ towarów — Przyspieszenie działań mających na celu uzyskanie pełnego członkostwa w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym i w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki oraz w Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych. Zagwarantowanie odpowiedniej liczby pracowników w Instytucie Normalizacyjnym. Wzmocnienie możliwości administracyjnych niezbędnych do prowadzenia skutecznego nadzoru rynku. Wprowadzenie do prawodawstwa klauzul wzajemnego uznawania.

— —

Swobodny przepływ pracowników — Rozwinięcie odpowiednich możliwości administracyjnych w celu wdrożenia zasad wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług — Przyjęcie prawodawstwa w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz stworzenie w tym celu struktur i procedur administracyjnych. Przyjęcie polityki w dziedzinie poczty opartej na dyrektywach pocztowych, w tym stworzenie niezależnego krajowego organu regulacyjnego w dziedzinie usług pocztowych.

Prawo spółek — Zapewnienie wysokich standardów w wykonywaniu zawodu audytora.

Konkurencja — Dalsza poprawa wyników w zakresie kontroli antymonopolowej oraz kontroli pomocy państwa.

Społeczeństwo informacyjne i media — — — Transpozycja i wdrożenie ram UE w społeczeństwie informacyjnym i mediach. Przyjęcie prawodawstwa w dziedzinie handlu elektronicznego oraz usług dostępu warunkowego. Dalsze dostosowanie do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej oraz do dyrektywy „telewizja bez granic”. Dalsze wzmocnienie możliwości administracyjnych organów regulacyjnych.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich — Rozwinięcie ogólnej strategii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poprawa możliwości administracji rolnych oraz zakończenie przygotowań mających na celu wdrożenie i praktyczne stosowanie mechanizmów zarządzania Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz agencji płatniczej. Zapewnienie działania systemu identyfikacji działek. Stworzenie rejestru winnic oraz wprowadzenie go w życie.

L 35/69

Bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna — Dalsze dostosowanie prawodawstwa do dorobku wspólnotowego w zakresie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, kontrolowanie sposobu egzekwowania i wdrożenie tego prawodawstwa oraz stworzenie niezbędnych systemów zbiórki i przetwarzania. Stworzenie organu ds. zdrowia roślin, posiadającego odpowiedni personel oraz zapewnienie służbom fitosanitarnym odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego. Dalsze dostosowanie prawodawstwa fitosanitaryjnego do dorobku wspólnotowego.

Polityka transportowa — Kontynuacja prac na rzecz pełnego dostosowania do dorobku wspólnotowego prawa krajowego w dziedzinie transportu drogowego. Dalsze dostosowanie do wspólnotowego dorobku prawnego prawodawstwa w dziedzinie kolei (pierwszy i drugi pakiet kolejowy oraz interoperacyjność). Osiągnięcie pełnego dostosowania prawa do prawodawstwa w dziedzinie lotnictwa. Zapewnienie dynamicznego egzekwowania odpowiedniego prawodawstwa. Dalsze wdrożenie Protokołu Ustaleń w sprawie Głównych Sieci Transportowych Europy PołudniowoWschodniej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 57 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

  • Dz. U. L35 - 1 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.