Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1819/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 1

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1819/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Liberii

(3)

niektórych

środków

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii (1) oraz wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i przedłużające określone środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii (2), uwzględniając wniosek Komisji,


(4)

W dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1689 (2006), w której postanowiła, między innymi, nie przedłużać zakazu przywozu wszelkich okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z Liberii, który został nałożony w punkcie 10 rezolucji RB ONZ 1521 (2003), następnie kilka razy przedłużony, by wreszcie wygasnąć w dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa zdecydowanie opowiedziała się za przywróceniem tego zakazu, gdyby w terminie dziewięćdziesięciu dni Liberia nie zdołała przyjąć przepisów w dziedzinie leśnictwa zaproponowanych przez Komitet ds. Monitoringu Reformy w Zakresie Leśnictwa utworzony przez rząd Liberii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Bezpieczeństwa ponownie zbadała tę kwestię w dniu 20 października 2006 r. i uznała, że Liberia przyjęła konieczne przepisy w dziedzinie leśnictwa. W związku z tym postanowiła nie przywracać zakazu.

W celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej „rezolucją RB ONZ”) 1521 (2003) we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB (3) z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii przewidziano wdrożenie środków określonych w rezolucji RB ONZ 1521 (2003) dotyczącej Liberii, jak również zakaz pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi. Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ 1647 (2005), 1683 (2006) i 1689 (2006) we wspólnych stanowiskach 2006/31/WPZiB i 2006/518/WPZiB potwierdzono środki nałożone we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB na kolejny okres i wprowadzono pewne zmiany. Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 (4) zabrania świadczenia pomocy technicznej i finansowej dla Liberii, związanej z działaniami wojskowymi, przywozu nieoszlifowanych diamentów z Liberii oraz przywozu okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z tego kraju.

(5)

W związku z tym należy uchylić, z mocą wsteczną od dnia 19 września 2006 r., art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 234/2004, na podstawie którego zakazuje się przywozu do Wspólnoty wszelkich okrąglaków i produktów z drewna pochodzących z Liberii, a którego stosowanie pozostawało zawieszone od dnia 23 czerwca 2006 r. do dnia 18 września 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 234/2004 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38. (2) Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36. (3) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/518/WPZiB (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, str. 36). (4) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1126/2006.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 września 2006 r.

L 351/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L351 - 19 z 200613.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L351 - 17 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L351 - 15 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L351 - 13 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L351 - 11 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L351 - 9 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające po raz 73. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L351 - 7 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L351 - 5 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L351 - 3 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.