Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 19

Strona 1 z 2
13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy PołudniowoWschodniej (2006/921/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2000 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji Tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK) oraz Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) i Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy (PS) (1), w szczególności jego art. 1a,


(4)

mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej (2) na rok 2006 jest właściwy. Zgodnie z konkluzjami regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej, w trakcie obrad którego w dniu 30 maja 2006 r. w Belgradzie zatwierdzony został plan przejścia do zaangażowania na poziomie regionalnym, i zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. mandat ten powinien obejmować w szczególności zadania związane z wymogami dotyczącymi wspomnianego przejścia. Wskazane jest wyraźne wyznaczenie zakresu kompetencji, jak również ustanowienie wytycznych dotyczących koordynacji i składania sprawozdań,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Dnia 10 czerwca 1999 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, wraz z innymi uczestnikami Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy, uzgodnili ustanowienie Paktu stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy, zwanego dalej „Paktem stabilizacji”. Zgodnie z art. 1a rozporządzenia (WE) nr 1080/2000 corocznie mianuje się Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji. Wraz z mianowaniem należy określić mandat Specjalnego Koordynatora. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mandat ustanowiony na mocy decyzji Rady 2005/912/WE z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Artykuł 1 Dr Erhard BUSEK zostaje niniejszym mianowany na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy PołudniowoWschodniej („Pakt stabilizacji”). Artykuł 2 Specjalny Koordynator pełni funkcje przewidziane w pkt 13 Paktu stabilizacji z dnia 10 czerwca 1999 r. Artykuł 3 Aby zrealizować cele, o których mowa w art. 2, mandat Specjalnego Koordynatora obejmuje następujące zadania: a) wspieranie osiągania celów Paktu stabilizacji w obrębie poszczególnych krajów oraz między nimi, jak i tam, gdzie Pakt stabilizacji stanowi rzeczywistą wartość dodaną;

(2) Dz.U. L 331 z 17.12.2005, str. 32.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2098/2003 (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 1).

L 351/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

b) przewodniczenie obradom regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej; c) utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami Paktu stabilizacji oraz wspomagającymi go państwami, organizacjami i instytucjami oraz odpowiednimi inicjatywami i organizacjami regionalnymi w celu wspierania współpracy regionalnej oraz wzmocnienia zaangażowania na poziomie regionalnym; d) ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej i państwami członkowskimi w celu promowania roli Unii Europejskiej w Pakcie stabilizacji zgodnie z pkt 18, 19 i 20 Paktu stabilizacji oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy działaniem Paktu stabilizacji a procesem stabilizacji i stowarzyszenia; e) w stosownych przypadkach spotkania o charakterze okresowym i zbiorczym z przewodniczącymi grup roboczych w celu zapewnienia ogólnej strategicznej koordynacji oraz pełnienie roli sekretariatu regionalnego okrągłego stołu Europy Południowo-Wschodniej i jego instrumentów; f) ustalenie na podstawie wcześniej uzgodnionego w toku konsultacji z uczestnikami Paktu stabilizacji wykazu działań priorytetowych dla Paktu stabilizacji, jakie mają zostać zrealizowane w ciągu 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L351 - 17 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L351 - 15 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L351 - 13 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L351 - 11 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L351 - 9 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające po raz 73. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L351 - 7 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L351 - 5 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L351 - 3 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L351 - 1 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1819/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.