Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające po raz 73. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 9

13.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające po raz 73. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniach 5 i 7 grudnia 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2006 (Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 24).

L 351/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: a) „Najmuddin Faraj Ahmad (alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegia. Data urodzenia: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Miejsce urodzenia: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Obywatelstwo: irackie.” b) „Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Szwecja, b) Jungfruns Gata 413; skrzynka pocztowa 3027, 13603 Haninge, Szwecja, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Sztokholm, Szwecja, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Szwecja. Data urodzenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miejsce urodzenia: Fez, Maroko. Obywatelstwo: a) marokańskie, b) szwedzkie. Nr paszportu: 9817619 (paszport szwedzki, ważny do 14.12.2009 r.)” 2) Wpis „Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 351 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L351 - 19 z 200613.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L351 - 17 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1827/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L351 - 15 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L351 - 13 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L351 - 11 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1824/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L351 - 7 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L351 - 5 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1821/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L351 - 3 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L351 - 1 z 200613.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1819/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.