Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 353 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 8/2005 (ex N 451/2004), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Nordbrandenburger UmesterungsWerke (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2088) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 353 POZ 60

Strona 1 z 10
L 353/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 7 czerwca 2006 r.

13.12.2006

w sprawie pomocy państwa nr C 8/2005 (ex N 451/2004), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Nordbrandenburger UmesterungsWerke (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2088)

(jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/904/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:


1. (1) PROCEDURA (7)

W wyniku własnego dochodzenia Komisja stwierdziła, że informacje przedstawione przez Niemcy są niekompletne i w piśmie z dnia 8 listopada 2005 r. zwróciła się do Niemiec z kolejnymi pytaniami. Niemcy odpowiedziały dnia 13 stycznia 2006 r. i udzieliły dalszych informacji.

2. OPIS POMOCY

2.1.

Beneficjent i projekt

Pismem z dnia 11 października 2004 r., zarejestrowanym dnia 12 października 2004 r., Niemcy zgłosiły Komisji zamiar przyznania pomocy regionalnej na rzecz NUW Nordbrandenburger Umesterungs-Werke. Środek został zarejestrowany po numerem N451/2004 jako zgłoszona pomoc. Dnia 6 listopada 2004 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje, które następnie zostały dostarczone przez Niemcy dnia 16 grudnia 2004 r. Pismem z dnia 16 lutego 2005 r. Komisja poinformowała Niemcy, że w związku ze zgłoszoną pomocą podjęta została decyzja w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE. Decyzja Komisji dotycząca wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Zainteresowane strony zostały wezwane do przedstawienia uwag w sprawie środka pomocy. W piśmie z dnia 22 marca 2005 r., zarejestrowanym dnia 23 marca 2005 r., w związku z wszczęciem postępowania Niemcy przedłożyły Komisji dodatkowe obszerne informacje. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

Beneficjentem pomocy jest przedsiębiorstwo NUW Nordbrandenburger UmesterungsWerke GmbH & Co. KG (zwane dalej „NUW”) z siedzibą w Schwedt, Brandenburgia (Niemcy), na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE. NUW został utworzony dnia 4 maja 2004 r. Do czasu wdrożenia zaplanowanej inwestycji przedsiębiorstwo nie będzie prowadzić żadnej działalności produkcyjnej. W związku z tym w październiku 2004 r. NUW nie zatrudniał ani pracowników na pełnym, ani na niepełnym etacie. NUW planuje budowę i eksploatowanie instalacji do produkcji biodiesla o przewidywanej zdolności produkcyjnej 130 000 ton rocznie, przy czym kwalifikowane koszty inwestycyjne wynoszą 41,84 mln EUR. Paliwo to ma być dostarczane głównie do rafinerii PCK Raffinerie GmbH Schwedt (zwanej dalej „PCK”), której instalacje przygotowywane są obecnie do przetwarzania biopaliw. 2.2. Środki finansowe

(8)

(2)

(9)

(3)

Kraj związkowy Brandenburgia zamierza przyznać na rzecz NUW pomoc w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych kwoty łącznej, która nie przekroczy 20,92 mln EUR, w ramach programów pomocy zatwierdzonych przez Komisję.

(10) Pomoc zostanie udzielona w formie bezpośredniej dotacji

(4)

inwestycyjnej w wysokości 14,204 mln EUR jak również w formie premii inwestycyjnej w wysokości 6,716 mln EUR przyznanej na podstawie Wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” (3) (zwanego dalej „wspólnym planem ramowym”) oraz w ramach programu

(3) Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) „'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' vom 6. Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II des 31. Rahmenplans zur GA”, the latest prolongation approved by Commission decision under the number N 642/02 on 1.10.2003, OJ C 284, 27.11.2003, p. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 353 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 54 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia o EOG w sprawie przeciwko Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA i Arkema SA (sprawa COMP/F/C.38.620 – Nadtlenek wodoru i nadboran sodu) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1766) (1)

 • Dz. U. L353 - 50 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG przeciwko Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (poprzednio Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (poprzednio Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA i Repsol YPF SA (sprawa COMP/F/C.38.443 – Substancje chemiczne stosowane w przemyśle gumowym) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5592) (1)

 • Dz. U. L353 - 45 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. dotycząca procedury przewidzianej w art. 81 ust. 1 Traktatu WE (sprawa COMP/C.38.281/B.2 – Surowiec tytoniowy – Włochy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4012)

 • Dz. U. L353 - 36 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Finlandię spółce Componenta w formie pomocy inwestycyjnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3871) (1)

 • Dz. U. L353 - 19 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (sprawa COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2676) (1)

 • Dz. U. L353 - 16 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie środków przyznanych przez Włochy na rzecz zawodowych klubów sportowych (Decreto salva calcio) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1794) (1)

 • Dz. U. L353 - 12 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG przeciwko Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB i Akzo Nobel AB solidarnie, Clariant AG i Clariant GmbH solidarnie, Elf Aquitaine SA i Arkema SA solidarnie oraz Hoechst AG (sprawa C.37.773 – MCAA) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4876) (1)

 • Dz. U. L353 - 7 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (sprawa COMP/M.3436 – Continental/Phoenix) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4219) (1)

 • Dz. U. L353 - 5 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2004 r. odnosząca się do procedury przewidzianej w art. 81 Traktatu WE dotycząca The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited oraz Topps Italia SRL (sprawa COMP/C-3/37.980 – Souris-Topps) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1910)

 • Dz. U. L353 - 1 z 200613.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 65 Traktatu EWWiS prowadzonego przeciwko Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. w likwidacji, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. oraz zrzeszeniu przedsiębiorców Federacciai, Federacji Hut Włoskich (sprawa C.37.956 – Pręty zbrojeniowe okrągłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5807)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.