Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 72

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 72

Strona 1 z 11
L 355/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1), w szczególności jego art. 17, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005 stanowi, że produkty, o których mowa w art. 1 wspomnianego rozporządzenia, pochodzące ze zbiorów lub uzyskane we Wspólnocie, podlegają procedurze certyfikacji. Szczegółowe zasady certyfikacji chmielu zostały ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1784/77 z dnia 19 lipca 1977 r. dotyczącym certyfikacji chmielu (2) oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 890/78 z dnia 28 kwietnia 1978 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu (3). Jako że zachodzi potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian, w celu zachowania jasności, rozporządzenia (EWG) nr 1784/77 i (EWG) nr 890/78 należy uchylić i zastąpić jednym nowym rozporządzeniem. W celu zapewnienia w państwach członkowskich stosowania w sposób jednolity procedury certyfikacyjnej niezbędne jest określenie produktów podlegających certyfikacji, działań oraz informacji wymaganych w różnych dokumentach dołączonych do tych produktów. Ze względu na ich szczególną naturę oraz zastosowanie, niektóre produkty powinny być wyłączone z procedury certyfikacji. Do celów kontroli szyszek chmielowych, do certyfikacji należy dołączyć deklarację podpisaną przez producenta. Dokument ten powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikację chmielu od momentu zgłoszenia do certyfikacji do momentu wydania certyfikatu.


Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005 przewiduje, że certyfikat może zostać wydany wyłącznie dla produktów spełniających minimalne wymagania jakościowe. Z tego względu należy ustanowić przepisy mające na celu zagwarantowanie, że szyszki chmielowe będą spełniały minimalne wymagania wprowadzenia do obrotu, począwszy od pierwszego etapu wprowadzenia ich do obrotu.

(7)

Przy określaniu cech jakościowych, jakie musi posiadać chmiel, należy uwzględnić jego wilgotność i zawartość ciał obcych. Z uwagi na reputację jakości, jaką uzyskał chmiel wspólnotowy, należy opierać się na istniejących procedurach zwyczajowych w transakcjach handlowych.

(1)

(8)

Wybór metod kontroli wilgotności chmielu pozostaje w gestii państw członkowskich, pod warunkiem że metody te dają porównywalne rezultaty. W przypadku zaistnienia sporów należy stosować metodę wspólnotową.

(2)

(9)

Należy ustanowić ścisłe przepisy dotyczące mieszanin. Mieszaniny szyszek chmielowych są dozwolone jedynie, jeśli składają się one z produktów tej samej odmiany poddanych certyfikacji, pochodzących z tego samego zbioru i tego samego obszaru produkcji. Należy również uściślić, że proces mieszania musi odbywać się pod nadzorem, a mieszaniny muszą podlegać tej samej procedurze certyfikacji, co ich części składowe.

(3)

(10)

W świetle wymagań użytkowników, w przypadku wytwarzania proszku oraz ekstraktów chmielu dozwolone powinno być, pod pewnymi warunkami, mieszanie chmielu certyfikowanego niepochodzącego z tych samych odmian i tego samego obszaru produkcji.

(4)

(11)

(5)

Chmiel wytworzony z chmielu certyfikowanego nieprzygotowanego może podlegać certyfikacji, tylko jeśli proces przygotowania odbywa się w zamkniętym obiegu działania.

(12)

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 29. (2) Dz.U. L 200 z 8.8.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 117 z 29.4.1978, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2125/2004 (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 107 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6506)

 • Dz. U. L355 - 105 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6498) (1)

 • Dz. U. L355 - 104 z 200615.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału siewnego i rozmnożeniowego Asparagus officinalis L. (szparag lekarski) na mocy dyrektywy Rady 2002/55/WE (1)

 • Dz. U. L355 - 103 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2003 r. i w 2004 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica L. (śliwy domowej) i Malus Mill. (jabłoni) na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG

 • Dz. U. L355 - 96 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5993)

 • Dz. U. L355 - 95 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/698/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5783) (1)

 • Dz. U. L355 - 92 z 200615.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 91 z 200615.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 90 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L355 - 89 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L355 - 88 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do konwencjonalnych pasz w okresie sezonowego wypasu

 • Dz. U. L355 - 63 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L355 - 56 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91

 • Dz. U. L355 - 21 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia horyzontalne dotyczące wspólnej polityki rolnej w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 19 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody niebędące wodami terytorialnymi WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 17 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 14 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L355 - 12 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L355 - 8 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L355 - 6 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 4 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1840/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L355 - 1 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczące wdrożenia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.