Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 92

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 92

Strona 1 z 2
L 355/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej A. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia Szanowny Panie, W następstwie podjęcia negocjacji między Wspólnotami Europejskimi (WE) a Republiką Argentyńską na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do WE, w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji złożonej WTO przez WE dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, WE i Republika Argentyńska uzgadniają, co następuje. WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które znajdowały się na jej poprzedniej liście. WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla terytorium celnego WE-25 koncesji zawartych w załączniku do niniejszego porozumienia. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE otrzyma od Republiki Argentyńskiej list wyrażający zgodę na podjęte ustalenia, po ich rozważeniu przez Strony, zgodnie z ich własnymi procedurami. WE poczyni wszelkie wysiłki w celu wprowadzenia stosownych środków wykonawczych przed dniem 1 października 2006 r. i w żadnym wypadku nie później niż dnia 1 stycznia 2007 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej


15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 355/93

ZAŁĄCZNIK 0304 20 96: niższa stosowana stawka celna w wysokości 11,4 % na okres trzech lat lub do czasu, kiedy wdrożenie wyników dauhańskiej agendy rozwoju osiągnie uzgodniony poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 0303 79 96: niższa stosowana stawka celna w wysokości 12,4 % na okres trzech lat lub do czasu, kiedy wdrożenie wyników dauhańskiej agendy rozwoju osiągnie uzgodniony poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. — Dodanie 4 003 ton (erga omnes) w ramach kontyngentu taryfowego WE na „mięso z bydła, zamrożone; ćwierci nierozdzielone lub rozdzielone; bez kości” oraz „jadalne podroby z bydła, zamrożone; przepona gruba i przepona cienka. Przywożone mięso wykorzystywane jest do przetwórstwa” (pozycje taryfy numer 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91), — dodanie 537 ton (erga omnes) w ramach kontyngentu taryfowego WE na odtłuszczone mleko w proszku (pozycja taryfy numer 0402 10 19), — dodanie 96 ton (erga omnes) w ramach kontyngentu taryfowego WE na jabłka (pozycja taryfy numer ex 0808 10 80), — otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 242 074 ton (erga omnes) na kukurydzę (pozycje taryfy numer 1005 10 90, 1005 90 00), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 0 %, — otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 7 044 ton (erga omnes) na soki owocowe (pozycje taryfy numer 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 20 %, — otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 20 000 hl (erga omnes) na wino (pozycje taryfy numer 2204 29 65 i 2204 29 75), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 8 EUR/hl, — otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 40 000 hl (erga omnes) na wino (pozycje taryfy numer 2204 21 79 i 2204 21 80), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 10 EUR/hl, — otwarcie nowego kontyngentu taryfowego w wysokości 13 810 hl (erga omnes) na wermut (pozycja taryfy numer 2205 90 10), o stawce celnej w ramach kontyngentu w wysokości 7 EUR/hl.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 355 POZ 92 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L355 - 107 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6506)

 • Dz. U. L355 - 105 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, rybnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6498) (1)

 • Dz. U. L355 - 104 z 200615.12.2006

  Decyzja komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału siewnego i rozmnożeniowego Asparagus officinalis L. (szparag lekarski) na mocy dyrektywy Rady 2002/55/WE (1)

 • Dz. U. L355 - 103 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kontynuacji w 2007 r. rozpoczętych w 2003 r. i w 2004 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego Prunus domestica L. (śliwy domowej) i Malus Mill. (jabłoni) na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG

 • Dz. U. L355 - 96 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5993)

 • Dz. U. L355 - 95 z 200615.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/698/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5783) (1)

 • Dz. U. L355 - 91 z 200615.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 90 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L355 - 89 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L355 - 88 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do konwencjonalnych pasz w okresie sezonowego wypasu

 • Dz. U. L355 - 72 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych

 • Dz. U. L355 - 63 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1849/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L355 - 56 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91

 • Dz. U. L355 - 21 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia horyzontalne dotyczące wspólnej polityki rolnej w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L355 - 19 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody niebędące wodami terytorialnymi WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 17 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L355 - 14 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L355 - 12 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L355 - 8 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L355 - 6 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1841/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L355 - 4 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1840/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L355 - 1 z 200615.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczące wdrożenia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.