Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 356 POZ 47

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 356 POZ 47

Strona 1 z 10
15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 356/47

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (2006/870/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4, akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 15 grudnia 2005 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 5/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, przedstawiony przez Komisję w dniu 20 lipca 2006 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2006, ustanowiony przez Radę w dniu 5 października 2006 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV regulaminu Parlamentu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2006 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,


STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 24 października 2006 r.

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 356/49

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 5 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 04: Zatrudnienie i sprawy społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 21: Rozwój i stosunki z państwami AKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 22: Rozszerzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 27: Budżet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53 55 56 60 64 68

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 356/51

SEKCJA III KOMISJA

L 356/52 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

DOCHODY TYTUŁ 6 SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tytuł Rozdział 60 61 62 63 65 66 Treść Budżet 2006 Budżet korygujący nr 5 Nowa kwota

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE SKŁADKI W RAMACH POROZUMIEŃ SPECJALNYCH KOREKTY FINANSOWE INNE SKŁADKI I ZWROTY

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000 000 p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 356 POZ 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L356 - 1 z 200615.12.2006

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

  • Dz. U. L356 - 0 z 200615.12.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.