Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 357 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie uproszczenia formalności w wymianie towarowej z dnia 25 października 2006 zmieniająca Konwencję w sprawie uproszczenia formalności w wymianie towarowej

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 357 POZ 1

Strona 1 z 4
15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA W SPRAWIE UPROSZCZENIA FORMALNOŚCI W WYMIANIE TOWAROWEJ z dnia 25 października 2006 zmieniająca Konwencję w sprawie uproszczenia formalności w wymianie towarowej (2006/919/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. w sprawie uproszczenia formalności w wymianie towarowej (1), zwaną dalej „Konwencją”, w szczególności jej art. 11 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wspólnota zrewidowała przepisy dotyczące korzystania z jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD) w celu ograniczenia ilości danych wymaganych od podmiotów gospodarczych oraz w celu kodyfikacji części tych danych. Zmiany te nie wpływają zasadniczo na istotę Konwencji. Niewielkie zmiany powinny jednak zostać wprowadzone w celu utrzymania spójności rozwiązań prawnych, dotyczących korzystania z dokumentu SAD w Europie. Wskazane wydaje się również ponowne opublikowanie formularzy SAD, które zostały zmienione od czasu ich wprowadzenia. Załączniki I i II do Konwencji powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

(2) (3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Załącznik I do Konwencji zmienia się zgodnie z załącznikiem A. 2. Załącznik II do Konwencji zmienia się zgodnie z załącznikiem B. Artykuł 2 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 2. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2006. W imieniu Wspólnego Komitetu Mirosław F. ZIELIŃSKI Przewodniczący

(1) Dz.U. L 134 z 22.5.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 2/95 Wspólnego Komitetu (Dz.U. L 117 z 14.5.1996, str. 18).

L 357/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK A

15.12.2006

Dodatki 1 – 4 do załącznika I zmienia się następująco: 1) Wzory dokumentów SAD w dodatku 1 zastępuje się następującymi wzorami:

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/3

L 357/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/5

L 357/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/7

L 357/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/9

L 357/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/11

L 357/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/13

L 357/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/15

L 357/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/17

L 357/18

2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

Wzory dokumentów SAD w dodatku 2 zastępuje się następującymi wzorami:

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/19

L 357/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/21

L 357/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/23

L 357/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 357 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.