Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557)

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 60

L 358/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557) (2006/943/Euratom)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zacją ITER”) jest St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francja.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101, 124 i 192,

(5)

Jako Strona Przyjmująca ITER, Euratom ponosi szczególną odpowiedzialność za zapewnienie terminowej realizacji projektu ITER.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzją z dnia 25 września 2006 r. Rada zatwierdziła zawarcie przez Komisję Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanej dalej „Umową ITER”), Porozumienia w sprawie tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie tymczasowego stosowania”) oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER.

Umowy zawarte przez Wspólnotę są wiążące dla instytucji wspólnotowych i państw członkowskich.

(7)

Zgodnie z art. 192 Traktatu państwa członkowskie ułatwiają wypełniane zadań Wspólnoty.

(8)

Zgodnie z art. 101 Traktatu Komisja jest upoważniona do zawierania umów międzynarodowych, do Komisji należy również zapewnienie tymczasowego stosowania tych umów zgodnie z zatwierdzeniem udzielonym przez Radę,

(2)

Artykuł 3 Porozumienia w sprawie tymczasowego stosowania wyraża wolę Sygnatariuszy Umowy ITER (zwanych dalej „Sygnatariuszami”), by w możliwie największym stopniu rozwijać współpracę przewidzianą w Umowie ITER jeszcze przed zakończeniem przez każdego z nich wszystkich wewnątrzpaństwowych działań, które są konieczne do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia Umowy ITER.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Działając tymczasowo we Wspólnocie Organizacja ITER:

(3)

Artykuł 4 Porozumienia w sprawie tymczasowego stosowania wyraża zobowiązanie Sygnatariuszy do stosowania się do postanowień Umowy ITER przed jej wejściem w życie w stopniu, w jakim pozwalają na to ich wewnętrzne przepisy ustawowe i wykonawcze. Artykuł 1 Umowy ITER stanowi, że siedzibą Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanej dalej „Organi-

(4)

a) do czasu jej formalnego powołania posiada zdolność prawną niezbędną do i) zawierania umów, w szczególności dotyczących zatrudniania pracowników, ii) nabywania majątku i rozporządzania nim, iii) uzyskiwania zezwoleń oraz iv) wszczynania postępowań sądowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań koniecznych do terminowej realizacji projektu ITER; przy czym wszystkie prawa i obowiązki nabyte tymczasowo przez Organizację ITER pozostają w mocy jako prawa i obowiązki Organizacji ITER po jej formalnym powołaniu, zgodnie z warunkami Umowy ITER;

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/61

b) do czasu formalnego powołania, wraz ze swoimi pracownikami i przedstawicielami sygnatariuszy posiada na terytorium państw członkowskich przywileje i immunitety przewidziane w Umowie w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER, dotyczące w szczególności opodatkowania, imigracji i rejestracji; c) przestrzega postanowień Umowy ITER; w szczególności stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych państwa przyjmującego dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i zawodowego, bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem,

zezwoleń, substancji jądrowych, ochrony środowiska oraz ochrony przed wrogą działalnością. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 87 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

 • Dz. U. L358 - 82 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 62 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 51 z 200616.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006 oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L358 - 49 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L358 - 47 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L358 - 44 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L358 - 43 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 54. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L358 - 42 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 22. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 40 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 22. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 38 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 22. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 36 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L358 - 33 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 31 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 30 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2007 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 22 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L358 - 3 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. L358 - 1 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.