Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 62

Tytuł:

Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 62

Strona 1 z 17
L 358/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

UMOWA w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

Spis treści Preambuła Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Powołanie Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej Cel organizacji ITER Funkcje organizacji ITER Członkowie organizacji ITER Osobowość prawna Rada Dyrektor generalny i personel Zasoby organizacji ITER Regulamin zarządzania zasobami projektu Wymiana informacji i własność intelektualna Zaplecze Przywileje i immunitety Zespoły terenowe Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, licencje i ochrona środowiska Odpowiedzialność Likwidacja Audyt finansowy Ocena zarządzania Współpraca międzynarodowa Pokojowe wykorzystanie i nierozprzestrzenianie Zastosowanie w odniesieniu do Wspólnoty Euratom Wejście w życie Przystąpienie Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy Rozstrzyganie sporów Odstąpienie od umowy Załączniki Zmiany Depozytariusz


16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/63

Preambuła Europejska Wspólnota Energii Atomowej (zwana dalej „Euratom”), rząd Chińskiej Republiki Ludowej, rząd Republiki Indii, rząd Japonii, rząd Republiki Korei, rząd Federacji Rosyjskiej i rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, ODWOŁUJĄC SIĘ do faktu, że pomyślne zakończenie działań w ramach projektowania technicznego pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (zwanej dalej „MAEA”) pozostawiło do dyspozycji Stron szczegółowy, kompletny i w pełni zintegrowany projekt techniczny obiektu badawczego, mający wykazać możliwość wykorzystania syntezy jądrowej jako źródła energii; PODKREŚLAJĄC długoterminowy potencjał energii termojądrowej jako praktycznie nieograniczonego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznie konkurencyjnego źródła energii; W PRZEKONANIU, że ITER stanowi kolejny ważny krok na drodze do rozwoju energii termojądrowej oraz że nadszedł obecnie właściwy moment na rozpoczęcie realizacji projektu ITER, biorąc pod uwagę postęp jaki dokonał się w badaniach i rozwoju w dziedzinie energii jądrowej; UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację przedstawicieli Stron negocjacji w sprawie ITER złożoną podczas spotkania ministrów w sprawie ITER w dniu 28 czerwca 2005 r. w Moskwie; UZNAJĄC, że Światowy Szczyt w sprawie Zrównoważonego Rozwoju z 2002 r. wezwał rządy do wspierania wzmożonych działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii energetycznych, w tym energii odnawialnej, racjonalnego wykorzystania energii oraz zaawansowanych technologii energetycznych; PODKREŚLAJĄC wagę wspólnej realizacji projektu ITER w wykazaniu naukowej i technologicznej możliwości wykorzystania energii termojądrowej do celów pokojowych oraz w rozbudzaniu zainteresowania młodych pokoleń syntezą; ZDECYDOWANE wypełniać ogólny cel programowy projektu ITER w ramach Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej poprzez wspólny międzynarodowy program badawczy skupiony wokół celów naukowych i technologicznych, stworzony i realizowany z udziałem najlepszych naukowców reprezentujących wszystkie Strony; PODKREŚLAJĄC istotę kwestii bezpieczeństwa i niezawodności w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji, zakończenia działalności i likwidacji obiektów ITER mając na względzie wykazanie bezpieczeństwa oraz promowanie społecznej akceptacji dla syntezy jądrowej jako źródła energii; POTWIERDZAJĄC znaczenie rzeczywistego partnerstwa w realizacji tego długoterminowego i zakrojonego na szeroką skalę projektu mającego na celu prowadzenie badań naukowych i rozwój w dziedzinie energii termojądrowej; UZNAJĄC, że o ile Strony odniosą w równym stopniu korzyści naukowe i technologiczne wynikające z badań nad energią termojądrową, to pozostałe korzyści związane z realizacją projektu będą sprawiedliwie dzielone; PRAGNĄC kontynuować owocną współpracę z MAEA w niniejszym przedsięwzięciu; UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Powołanie Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej 1. Niniejszym powołuje się Międzynarodową Organizację Energii Termojądrowej (zwaną dalej „organizacją ITER”). 2. Siedziba organizacji ITER (zwana dalej „siedzibą”) znajduje się w St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francja. Dla celów niniejszej Umowy Euratom określany jest jako „strona przyjmująca”, a Francja jako „państwo przyjmujące”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 87 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

 • Dz. U. L358 - 82 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 60 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557)

 • Dz. U. L358 - 51 z 200616.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006 oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L358 - 49 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L358 - 47 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L358 - 44 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L358 - 43 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 54. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L358 - 42 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 22. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 40 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 22. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 38 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 22. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 36 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L358 - 33 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 31 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 30 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2007 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 22 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L358 - 3 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. L358 - 1 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.