Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 82

Tytuł:

Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 82

Strona 1 z 5
L 358/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

UMOWA w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (zwana dalej „Euratom”), rząd Chińskiej Republiki Ludowej, rząd Republiki Indii, rząd Japonii, rząd Republiki Korei i rząd Federacji Rosyjskiej (zwane dalej „Stronami”),

MAJĄC NA UWADZE art. 12 Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanej dalej „umową ITER”), który wymaga od Stron tej umowy wprowadzenia w życie przywilejów i immunitetów;


MAJĄC NA UWADZE cel niniejszej Umowy, jakim jest określenie wobec Stron niniejszej Umowy charakteru i zakresu tych przywilejów i immunitetów zgodnie z art. 12 umowy ITER;

MAJĄC NA UWADZE potwierdzony przez Strony zamiar zawarcia niniejszej Umowy podczas spotkania ministrów w sprawie ITER w Brukseli w dniu 24 maja 2006 r., UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Zgodnie z art. 5 umowy ITER Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (zwana dalej „organizacją ITER”) posiada międzynarodową osobowość prawną, w tym również zdolność do zawierania porozumień z państwami i/lub organizacjami międzynarodowymi. 2. Organizacja ITER posiada osobowość prawną i zdolność prawną na terytoriach jej Członków do: a) zawierania umów; b) nabywania i posiadania nieruchomości oraz rozporządzania nimi; c) uzyskiwania licencji; oraz d) wszczynania postępowań sądowych. Artykuł 2 Budynki i lokale organizacji ITER są nietykalne. Artykuł 3 Archiwa i dokumenty organizacji ITER są nietykalne. Artykuł 4 1. Organizacja ITER nie podlega jurysdykcji sądów ani egzekucji, za wyjątkiem sytuacji gdy:

a) organizacja wyraźnie uchyliła ten immunitet w odniesieniu do danej sprawy i tylko w takim zakresie, jakiego dotyczy uchylenie; b) chodzi o postępowanie cywilne wszczęte przez osobę trzecią a dotyczące szkody powstałej w wyniku wypadku spowodowanego przez pojazd silnikowy należący od organizacji ITER lub eksploatowany w jej imieniu, lub o wykroczenie drogowe z udziałem takiego pojazdu; c) chodzi o wykonanie orzeczenia arbitrażowego wydanego zgodnie z art. 23; oraz d) chodzi o zajęcie pensji dokonane w związku z długiem pracownika organizacji ITER, pod warunkiem, że odbywa się ono na podstawie prawomocnej i stanowiącej tytuł wykonawczy decyzji wydanej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium, na którym ma miejsce egzekucja. 2. Majątek i aktywa organizacji ITER, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, nie podlegają żadnej formie rekwizycji, konfiskaty, wywłaszczenia ani sekwestracji, za wyjątkiem sytuacji gdy: a) organizacja wyraźnie uchyliła ten immunitet w odniesieniu do danej sprawy i tylko w takim zakresie, jakiego dotyczy uchylenie; b) chodzi o postępowanie cywilne przewidziane w ust. 1 lit. b); oraz c) chodzi o wykonanie orzeczenia arbitrażowego wydanego zgodnie z art. 23.

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/83

3. Organizacja ITER nie podlega również żadnym ograniczeniom administracyjnym ani tymczasowym nakazom sądowym, chyba że wyraźnie uchyliła ten immunitet w odniesieniu do danej sprawy, i tylko w zakresie, którego dotyczy uchylenie, oraz tylko jeśli jest to konieczne z uwagi na: a) zapobieganie wypadkom z udziałem pojazdów silnikowych należących do organizacji ITER lub eksploatowanych w jej imieniu bądź badanie przyczyn takich wypadków; oraz b) wykonanie orzeczenia arbitrażowego wydanego zgodnie z art. 23. Artykuł 5 1. Organizacja ITER oraz jej majątek i przychody są zwolnione z podatków bezpośrednich w zakresie dotyczącym oficjalnej działalności organizacji. 2. W przypadku gdy towary i usługi, ściśle niezbędne do prowadzenia oficjalnej działalności przez organizację ITER, są nabywane lub użytkowane przez organizację lub w jej imieniu, i gdy ceny takich towarów lub usług zawierają podatki lub cła, Strona w miarę możliwości podejmuje odpowiednie działania w celu udzielenia zwolnienia z takich podatków lub ceł, bądź zapewnienia ich zwrotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 82 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 87 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

 • Dz. U. L358 - 62 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 60 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557)

 • Dz. U. L358 - 51 z 200616.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006 oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L358 - 49 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L358 - 47 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L358 - 44 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L358 - 43 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 54. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L358 - 42 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 22. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 40 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 22. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 38 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 22. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 36 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L358 - 33 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 31 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 30 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2007 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 22 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L358 - 3 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. L358 - 1 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.