Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468)

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 87

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/87

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6468) (2006/944/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z Kioto, a następnie pomnożonych przez pięć, tak aby odzwierciedlały pięć lat pierwszego okresu zobowiązań w ramach protokołu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (1), w szczególności jej art. 3,

(4)

Zgodnie z art. 3 decyzji 2002/358/WE ilość przyznana Wspólnocie Europejskiej i każdemu państwu członkowskiemu jest równa jego odpowiedniemu poziomowi emisji ustalonemu w załączniku do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do decyzji 2002/358/WE ustanawia ilościowo określone zobowiązania do ograniczenia lub redukcji emisji w celu ustalenia odpowiednich poziomów emisji przydzielonych Wspólnocie i jej państwom członkowskim z zastrzeżeniem art. 4 Protokołu z Kioto. Załącznik B do Protokołu z Kioto ustanawia ilościowo określone zobowiązania do ograniczenia lub redukcji emisji w celu ustalenia poziomów emisji przyznanych państwom członkowskim, które przystąpiły do Wspólnoty po dniu 25 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem Cypru i Malty, które jeszcze nie mają ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia lub redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto.

Weryfikacja danych dotyczących emisji w roku referencyjnym w ramach Protokołu z Kioto, przedstawionych przez państwa członkowskie na mocy art. 23 decyzji 2005/166/WE, wymagała ponownego obliczenia, w wyniku którego otrzymano różnicę arytmetyczną 11 403 608 ton równoważnika dwutlenku węgla między ilością przyznaną Wspólnocie Europejskiej a sumą ilości przyznanych państwom członkowskim i wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/358/WE. Różnica ta powinna zostać rozdysponowana przez Wspólnotę jako przyznane jednostki emisji.

(5)

Wszelkie zmiany w ostatecznych poziomach emisji Wspólnoty i jej państw członkowskich wynikające z weryfikacji poziomów emisji na mocy art. 8 Protokołu z Kioto należy wprowadzać poprzez zmiany niniejszej decyzji.

(2)

Odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i państwom członkowskim, wyrażone w tonach równoważnika dwutlenku węgla, ustalono w załączniku do niniejszej decyzji. Te poziomy emisji obliczono na podstawie zweryfikowanych danych dotyczących emisji w roku referencyjnym przedstawionych przez państwa członkowskie na mocy art. 23 decyzji Komisji 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającej zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (2), pomnożonych przez ilościowo określone zobowiązania do ograniczenia lub redukcji emisji ustanowione w załączniku II do decyzji 2002/358/WE oraz w załączniku B do Protokołu

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Odpowiednie poziomy emisji w odniesieniu do ton równoważnika dwutlenku węgla przyznane Wspólnocie i państwom członkowskim w pierwszym okresie ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto określono w załączniku.

(1) Dz.U. L 130 z 15.5.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 57.

L 358/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

Artykuł 2 Różnica 11 403 608 ton równoważnika dwutlenku węgla między poziomami emisji Wspólnoty a sumą poziomów emisji państw członkowskich wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/358/WE jest rozdysponowana przez Wspólnotę jako przyznane jednostki emisji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 358/89

ZAŁĄCZNIK Odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i państwom członkowskim w odniesieniu do ton równoważnika dwutlenku węgla w pierwszym okresie ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto

Wspólnota Europejska (1) Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

19 683 181 601 679 368 682 273 827 177 4 868 520 955 694 087 947 1 663 967 412 2 819 626 640 315 158 338 2 429 132 197 45 677 304 1 008 565 720 343 405 392 386 956 503 355 480 975 375 864 317 3 412 080 630

Cypr Republika Czeska Estonia Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Słowenia Słowacja

Nie dotyczy 902 890 649 197 902 558 119 113 402 221 275 934 578 260 222 Nie dotyczy 2 673 496 300 92 934 961 337 456 459

(1) Dla celów wspólnej realizacji zobowiązań podjętych na mocy art. 31 ust. 1 Protokołu z Kioto zgodnie z przepisami jego art. 4, na mocy decyzji 2002/358/WE i mając zastosowanie do państw członkowskich wymienionych w załączniku II do tej decyzji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 358 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L358 - 82 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 62 z 200616.12.2006

  Umowa w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER

 • Dz. U. L358 - 60 z 200616.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5557)

 • Dz. U. L358 - 51 z 200616.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006 oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L358 - 49 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L358 - 47 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L358 - 44 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L358 - 43 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 54. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L358 - 42 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 22. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 40 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 22. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 38 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 22. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L358 - 36 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L358 - 33 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 31 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 30 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2007 w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L358 - 22 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L358 - 3 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. L358 - 1 z 200616.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.