Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 25

Strona 1 z 4
8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

z przetworzonego obornika oraz ustanawia parametry przetwarzania i kontroli, jakim musi być poddany obornik, by spełniał wymagania przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika.

(5)

Według opinii EFSA z dnia 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa biologicznego obróbki cieplnej obornika należy zmienić odpowiednie wymagania rozdziału III załącznika VIII w celu uwzględnienia tej opinii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje środki w celu zapewnienia takiego wykorzystywania lub usuwania obornika i produktów od niego pochodzących, by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Rozdział II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa szczególne wymagania dotyczące zatwierdzania wytwórni biogazu i kompostowni wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Według opinii wydanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i biologicznych zagrożeń przetwarzania w wytwórniach biogazu i kompostowniach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy wprowadzić zmiany w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 umożliwiające zezwolenie na stosowanie innych parametrów procesu. Rozdział III załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa wymagania dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów

(6) (7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże wymagania w załączniku VI, rozdział II pkt C ppkt 13a oraz w załączniku VIII, rozdział III, część II pkt A ppkt 5 lit. c) do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

L 36/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

ZAŁĄCZNIK W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku VI, w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany: a) punkt A ppkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: „1. Wytwórnia biogazu musi być wyposażona w: a) urządzenie do pasteryzacji/oczyszczania, którego nie można ominąć, wraz z: i) instalacjami do monitorowania temperatury w czasie; ii) urządzeniami do ciągłej rejestracji wyników pomiarów monitorowania, o których mowa w ppkt i); oraz iii) odpowiednim systemem bezpieczeństwa do zapobiegania niewystarczającemu podgrzewaniu; b) odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania pojazdów i pojemników opuszczających wytwórnię biogazu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.