Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 32

L 36/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Parametry, które mają być stosowane na podstawie opinii wydanej w dniu 7 września 2005 r. przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), różnią się od norm przetwarzania, na jakie mogą zezwolić państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzeń (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003. Ponadto państwa członkowskie będą potrzebowały pewną ilość czasu na wdrożenie nowej procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniającym załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla kompostowni i wytwórni biogazu oraz wymagań dotyczących obornika (4).

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Uwzględniając ścisły charakter tych przepisów, wprowadzono środki przejściowe.

W związku z powyższym okres obowiązywania środków przejściowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003 należy przedłużyć o kolejny okres, aby umożliwić państwom członkowskim upoważnienie operatorów do dalszego stosowania przepisów krajowych w zakresie norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika stosowanych w kompostowniach i wytwórniach biogazu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w kompostowniach (2) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika stosowanych w kompostowniach do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 809/2003 i (WE) nr 810/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2003 z dnia 12 maja 2003 r. dotyczące środków przejściowych zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do standardów przetwarzania materiału kategorii 3 i nawozu naturalnego stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz (3) przewiduje pewne środki przejściowe, aby dać przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnych norm przetwarzania surowców kategorii 3 i obornika, stosowanych w zakładach wytwarzających biogaz do dnia 31 grudnia 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 809/2003 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). 2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 10. Rozporządzenie zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 12/2005 (Dz.U. L 5 z 7.1.2005, str. 3). (3) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 12/2005.

Artykuł 2 W art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 810/2003 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

(4) Patrz: 25 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/33

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.