Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 36

L 36/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą z przyczyn odpowiednio uzasadnionych podjąć decyzję dotyczącą programów operacyjnych i funduszy najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku. 2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą, z przyczyn odpowiednio uzasadnionych, podjąć decyzję dotyczącą zmian programu operacyjnego najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku. 3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, wprowadzenie w życie programu operacyjnego zatwierdzonego na mocy stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 lutego roku następującego po jego zatwierdzeniu. 4. W drodze odstępstwa od przepisów art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, w przypadku stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu państwa członkowskie powiadamiają organizacje producentów o zatwierdzonej kwocie pomocy najpóźniej do dnia 10 lutego oraz najpóźniej do dnia 15 lutego powiadamiają Komisję o wysokości łącznej kwoty pomocy zatwierdzonej dla wszystkich programów operacyjnych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) właściwy organ krajowy podejmuje decyzję dotyczącą programów i funduszy lub zmian w ich zakresie po ich przedłożeniu przez organizacje producentów zgodnie z art. 11 i 14 wymienionego rozporządzenia najpóźniej do dnia 15 grudnia. Jednakże z przyczyn odpowiednio uzasadnionych państwa członkowskie mogą przesunąć tę datę z dnia 15 grudnia na dzień 20 stycznia następnego roku. Okazało się jednak, że mimo skorzystania z możliwości przesunięcia ostatecznego terminu na dzień 20 stycznia, niektóre państwa członkowskie nie są w stanie spełnić w ustanowionym terminie obowiązku rozpatrzenia wniosków w odniesieniu do bieżącego roku gospodarczego z powodu złożoności procedury administracyjnej łączącej się z tym zadaniem. Należy zatem w odniesieniu do roku gospodarczego 2006 przewidzieć odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1433/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2190/2004 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 21).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.