Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 40

Strona 1 z 2
L 36/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (2006/75/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),


(5) (4)

Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4), zostaje wskazana w decyzji na cały okres trwania programu, bez naruszenia kompetencji władzy budżetowej określonych w Traktacie. Kontynuacja programu odzwierciedla potrzebę dalszej czujności, szkoleń i pomocy technicznej koniecznej dla utrzymania ochrony euro przed fałszowaniem. Skuteczność programu w zakresie ochrony euro uległaby poprawie, gdyby wsparcie techniczne zostało rozszerzone tak, aby zapewnić również, przy udziale Europolu, wsparcie finansowe dla współpracy w zakresie operacji transgranicznych, a w odpowiednio uzasadnionych przypadkach sprzyjałaby jej również większa elastyczność w odniesieniu do części kosztów, które może ponosić Wspólnota oraz liczby projektów, które mogą zostać przedstawione przez jedno państwo członkowskie. Decyzja 2001/923/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. a) decyzji Rady 2001/923/WE (3) Komisja ma przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 30 czerwca 2005 r. sprawozdanie, które jest niezależne od zarządzającego programem, oceniające istotę, skuteczność i efektywność programu i komunikat w sprawie, czy niniejszy program powinien być kontynuowany i przyjęty, z dołączonym odpowiednim wnioskiem. Sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 13 tej decyzji, zostało sporządzone w dniu 30 listopada 2004 r. Stwierdza się w nim, że program osiągnął ustanowione cele oraz zaleca się jego kontynuację. Finansowa kwota referencyjna, w rozumieniu pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Zmiany W decyzji 2001/923/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „Trwa on od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.”;

(4) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

(3)

(1) Opinia z dnia 13 października 2005 r. wydana w wyniku nieobowiązkowych konsultacji (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11. (3) Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50.

8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/41

2) w art. 2 ust. 2 dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu: „e) dążenie do publikowania osiąganych wyników jako element wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.”; 3) w art. 3 ust. 3 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

b) w ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu: „W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przedstawia więcej niż jeden wniosek, właściwy organ krajowy określony w art. 2 lit. b) tiret czwarte rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 prowadzi koordynację.”; c) ustęp 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) dodatkowo wparcia finansowego dla współpracy w zakresie operacji transgranicznych, gdy wsparcie takie nie jest dostępne z innych instytucji i organów europejskich.”; 4) w art. 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: „Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie wspólnotowego programu działania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.