Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 43

Strona 1 z 2
8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/43

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska (2006/77/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

i społeczeństwa obywatelskiego, między innymi, konsumentów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe/uniwersyteckie. Należy zatem ustanowić Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska oraz określić jej zakres uprawnień i strukturę,


Zgodnie z art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zadaniem Wspólnoty i państw członkowskich jest popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji dokonań gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, podwyższania poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej” (1) Komisja zapowiedziała swój zamiar prowadzenia konsultacji z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska, w szczególności w odniesieniu do branży surowców i półwyrobów. Zadaniem Grupy Wysokiego Szczebla będzie analiza powiązań między polityką przemysłową, energetyczną i polityką ochrony środowiska oraz zapewnienie spójności indywidualnych inicjatyw przy jednoczesnej poprawie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności, a także przyczynianie się, poprzez równy udział zainteresowanych podmiotów, do stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych w dziedzinach, w których konkurencyjność, energia i środowisko są ze sobą związane, w szczególności korzystając z wyników badań naukowych w tej dziedzinie. Grupa Wysokiego Szczebla powinna składać się z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron i obejmować w szczególności przedstawicieli przemysłu

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia Grupę Wysokiego Szczebla zwaną dalej Grupą. Artykuł 2 Mandat Zadaniem Grupy jest zajmowanie się kwestiami, które łączą elementy polityki konkurencyjności, polityki energetycznej i środowiska. Przyznany mandat wynosi dwa lata; może on zostać przedłużony na mocy decyzji Komisji. Grupa pełni funkcję doradczą w najbardziej stosowny sposób i w odniesieniu do decydentów na szczeblu wspólnotowym i krajowym, organizacji przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł 3 Skład – wyznaczanie 1. Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród osób wysokiego szczebla posiadających kompetencje i obowiązki w dziedzinie przemysłu, energii i środowiska. 2. 3. Grupa składa się z maksymalnie 28 członków. Zastosowanie mają następujące postanowienia:

(2)

(3)

(4)

(1) COM(2005) 474 wersja ostateczna z 5.10.2005.

— członkowie są wyznaczani imiennie na podstawie ich specjalistycznej wiedzy. Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do podgrupy przygotowawczej zwanej dalej podgrupą „sherpa”,

L 36/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

— członkowie grupy pozostają na stanowisku do czasu złożenia dymisji, zastąpienia lub wygaśnięcia mandatu, — członkowie, którzy przestają być zdolni do efektywnego udziału w obradach grupy, którzy składają dymisję lub nie przestrzegają warunków określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na pozostały czas swojego mandatu, — nazwiska wyznaczonych członków opublikowane są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 50 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.