Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 50

L 36/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lutego 2006 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 172)

(Jedynie teksty w językach czeskim, francuskim, włoskim, polskim, portugalskim i słowackim są autentyczne)

(2006/80/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje:

(1) (7)

Należy sporządzić w jednej decyzji wykaz państw członkowskich, którym przyznano odstępstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG. Należy zatem uchylić decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE i zastąpić je niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG przewiduje możliwość upoważnienia państw członkowskich do wyłączenia z wykazu przewidzianego w art. 3 ust. 1 osób fizycznych hodujących jedną świnię przeznaczoną na użytek własny lub do własnej konsumpcji lub, uwzględniając przypadki szczególne, pod warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie przed jakimkolwiek jego przewozem. Władze Republiki Czeskiej, Francji, Polski i Słowacji wystąpiły o takie upoważnienie w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię i przedstawiły właściwe zapewnienia dotyczące kontroli weterynaryjnych. Dlatego Republika Czeska, Francja, Polska i Słowacja powinny zostać upoważnione do stosowania odstępstwa. Decyzja Komisji 95/80/WE (2) przyznaje Portugalii odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG. Decyzja Komisji 2005/458/WE (3) przyznaje Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji upoważnia się do stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzje 95/80/WE i 2005/458/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej i Republiki Słowackiej.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8). (2) Dz.U. L 65 z 23.3.1995, str. 32. (3) Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 31.

8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/51

ZAŁĄCZNIK Państwa członkowskie upoważnione do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Republika Czeska Francja Włochy Polska Portugalia Słowacja

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 36 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 48 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 187) (1)

 • Dz. U. L36 - 45 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 166)

 • Dz. U. L36 - 43 z 20068.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

 • Dz. U. L36 - 42 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) na nieuczestniczące państwa członkowskie

 • Dz. U. L36 - 40 z 20068.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L36 - 37 z 20068.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L36 - 36 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L36 - 34 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L36 - 32 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 809/2003 oraz (WE) nr 810/2003 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla kompostowni i wytwórni biogazu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L36 - 25 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (1)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L36 - 1 z 20068.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.