Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 8

2. W oczekiwaniu na wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 1, Komisja może przedłożyć Ukrainie wniosek o powzięcie niezbędnych kroków ostrożnościowych w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia korekt limitów ilościowych uzgodnionych w wyniku takich konsultacji. 3. Jeśli Wspólnocie i Ukrainie nie uda się osiągnąć zadowalającego rozwiązania i jeśli Komisja uzna, że istnieje wyraźny dowód na obchodzenie limitów ilościowych, Komisja potrąca z limitów ilościowych równoważne wielkości wyrobów pochodzących z Ukrainy.


19.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/23

Artykuł 6 1. W odniesieniu do wszystkich dostaw wyrobów stalowych objętych limitami ilościowymi ustanowionymi w załączniku V wymagane jest pozwolenie na wywóz (wystawiane przez właściwe organy ukraińskie) do wysokości określonej w tych limitach.

6.

Numer seryjny składa się z następujących elementów:

— dwóch liter identyfikujących kraj wywozu: UA = Ukraina

2. W celu wystawienia pozwolenia na przywóz, o którym mowa w art. 12, importer przedstawia oryginał pozwolenia na wywóz.

— dwóch liter określających państwo członkowskie przeznaczenia, jak poniżej:

BE Artykuł 7 1. Pozwolenie na wywóz w odniesieniu do limitów ilościowych jest zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku II i zawiera między innymi zaświadczenie, że ilość danych towarów została zaliczona w poczet limitów ilościowych ustalonych dla danej grupy wyrobów.

=

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo,

BG = CZ = DK = DE =

2. Każde pozwolenie na wywóz obejmuje jedynie jedną grupę wyrobów wymienionych w załączniku I.

EE EL ES FR IE IT

= = = = = =

Artykuł 8 Wywóz zostaje zaliczony w poczet odpowiednich limitów ilościowych określonych w załączniku V i wysłanych w rozumieniu art. 2 ust. 3.

Artykuł 9 1. Pozwolenie na wywóz, o którym mowa w art. 6, może zawierać dodatkowe kopie należycie oznaczone jako takie. Pozwolenie na wywóz oraz jego kopie, jak również świadectwo pochodzenia i jego kopie, sporządza się w języku angielskim.

CY = LV = LT =

LU = 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wypełniane odręcznie, wpisy muszą być dokonane atramentem i drukowanymi literami. HU = MT = NL = 3. Pozwolenia na wywóz lub dokumenty równoważne mają wymiary 210 × 297 mm. Sporządza się je na białym papierze wymiarowym, niezawierającym ścieru mechanicznego, o masie nie mniejszej niż 25 g/m2. Każda część dokumentu zawiera w tle drukowany wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa przy użyciu środków mechanicznych lub chemicznych. AT = PL PT = =

RO = SI SK FI = = = =

4. Właściwe organy we Wspólnocie przyjmują wyłącznie oryginały dokumentów jako dokumenty ważne do celów przywozu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5. Każde pozwolenie na wywóz lub dokument równoważny są opatrzone znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, na podstawie którego można je zidentyfikować.

SE

GB =

L 360/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2006

— cyfry określającej rok kontyngentowy odpowiadającej ostatniej cyfrze danego roku, np.: „7” dla 2007 r.,

4. Deklaracja lub wniosek składane przez importera w celu uzyskania pozwolenia na przywóz zawierają:

— dwucyfrowego numeru określającego urząd wystawiający pozwolenie w kraju wywozu,

a) pełną nazwę i adres eksportera;

b) pełną nazwę i adres importera; — pięciocyfrowego numeru w porządku kolejno od 00 001 do 99 999, przyznanego danemu państwu członkowskiemu przeznaczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 360 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L360 - 137 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L360 - 133 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dz. U. L360 - 126 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L360 - 64 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L360 - 62 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L360 - 61 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dz. U. L360 - 41 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L360 - 1 z 200619.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.