Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 1

Strona 1 z 61
20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— w dziedzinie konkurencji: rozporządzenia (WE) nr 773/2004 (5) oraz (WE) nr 802/2004 (6), — w dziedzinie rolnictwa (w prawodawstwie weterynaryjnym): rozporządzenia (WE) nr 136/2004 (7) oraz (WE) nr 911/2004 (8), — w dziedzinie rybołówstwa: rozporządzenia (WE) nr 80/2001 (9), (WE) nr 2065/2001 (10) oraz (WE) nr 2306/2002 (11), — w dziedzinie polityki transportowej: rozporządzenie (WE) nr 2121/98 (12), — w dziedzinie podatków: rozporządzenia (EWG) nr 2719/92 (13) oraz (WE) nr 1925/2004 (14), — w nr nr nr nr dziedzinie statystyki: rozporządzenia (EWG) 1868/77 (15), (WE) nr 2702/98 (16), (WE) 1227/1999 (17), (WE) nr 1228/1999 (18), (WE) 1358/2003 (19), (WE) nr 1668/2003 (20), (WE) 2139/2004 (21) oraz (WE) nr 772/2005 (22),

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 56 Aktu Przystąpienia w przypadku, gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia 2007 r., wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie lub jego Załącznikach, Komisja przyjmuje w tym celu niezbędne akty we wszystkich przypadkach, w których akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. Akt Końcowy konferencji, która sporządziła Traktat o Przystąpieniu, stanowił, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem oraz wzywają Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w razie potrzeby po uzupełnieniu i aktualizacji celem uwzględnienia zmian w prawie Unii. W związku z tym należy odpowiednio zmienić następujące rozporządzenia Komisji: — w dziedzinie swobodnego przepływu towarów: rozporządzenia (WE) nr 1474/2000 (1), (WE) nr 1488/2001 (2), (WE) nr 1043/2005 (3) oraz (WE) nr 1564/2005 (4),

(1) (2) (3) (4) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 171 196 172 257 z z z z 11.7.2000, str. 11. 20.7.2001, str. 9. 5.7.2005, str. 24. 1.10.2005, str. 1.

(1)

(2)

— w dziedzinie środowiska naturalnego: rozporządzenia (WE) nr 349/2003 (23) oraz (WE) nr 1661/1999 (24),

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 123 z 27.4.2004, str. 18. 133 z 30.4.2004, str. 1. 21 z 28.1.2004, str. 11. 163 z 30.4.2004, str. 65. 13 z 17.1.2001, str. 3. 278 z 23.10.2001, str. 6. 348 z 21.12.2002, str. 94. 268 z 3.10.1998, str. 10. 276 z 19.9.1992, str. 1. 331 z 5.11.2004, str. 13. 209 z 17.8.1977, str. 1. 344 z 18.12.1998, str. 102. 154 z 19.6.1999, str. 75. 154 z 19.6.1999, str. 91. 194 z 1.8.2003, str. 9. 244 z 29.9.2003, str. 32. 369 z 16.12.2004, str. 26. 128 z 21.5.2005, str. 51. 51 z 26.2.2003, str. 3. 197 z 29.7.1999, str. 17.

(3)

L 362/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2006

— w dziedzinie unii celnej: rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (25), (EWG) nr 2289/83 (26) oraz (EWG) nr 2290/83 (27),

2004/211/WE (63), 2004/233/WE (64), 2004/253/WE (65), 2004/361/WE (66), 2004/432/WE (67), 2004/438/WE (68), 2004/616/WE (69), 2004/639/WE (70), 2004/825/WE (71), 2005/432/WE (72), 2005/648/WE (73), 2005/710/WE (74), 2006/168/WE (75) oraz 2006/264/WE (76), — w dziedzinie rolnictwa (w prawodawstwie weterynaryjnym): decyzje 2005/870/WE (77) oraz 2005/942/WE (78), — w dziedzinie polityki 77/527/EWG (79), transportowej: decyzję

— w dziedzinie stosunków zewnętrznych: rozporządzenia (WE) nr 3168/94 (28) oraz (WE) nr 1547/1999 (29).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 99 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/84/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/94/WE ustalającą szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 97 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/4/WE w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 94 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/82/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych oraz dyrektywę 1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 92 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/81/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 95/17/WE w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie używanym do etykietowania produktów kosmetycznych oraz dyrektywę 2005/78/WE w odniesieniu do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 67 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/80/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie energii w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.