Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 97

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/4/WE w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 97

20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/97

DYREKTYWA KOMISJI 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/4/WE w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zachowania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.


uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 Aktu Przystąpienia w przypadku, gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia 2007 r., wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie lub jego Załącznikach, Komisja przyjmuje w tym celu niezbędne akty we wszystkich przypadkach, w których akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. Akt Końcowy konferencji, która sporządziła Traktat o Przystąpieniu, stanowił, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem oraz wzywają Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w razie potrzeby po uzupełnieniu i aktualizacji celem uwzględnienia zmian w prawie Unii. W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrektywę Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (1),

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

Artykuł 1 W dyrektywie 2002/4/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 44.

L 362/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2006

ZAŁĄCZNIK ROLNICTWO PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE I FITOSANITARNE PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE 32002 L 0004: dyrektywa Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 44), zmieniona: — 12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33). W Załączniku punkt 2.2, wykaz otrzymuje brzmienie: „AT Austria BE Belgia BG Bułgaria CY Cypr CZ Republika Czeska DE Niemcy DK Dania EE Estonia EL Grecja ES Hiszpania FI Finlandia FR Francja HU Węgry IE Irlandia IT Włochy LT Litwa LU Luksemburg LV Łotwa MT Malta NL Niderlandy PL Polska PT Portugalia RO Rumunia SE Szwecja SI Słowenia SK Słowacja UK Zjednoczone Królestwo.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 362 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L362 - 99 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/84/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/94/WE ustalającą szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 94 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/82/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych oraz dyrektywę 1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 92 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/81/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 95/17/WE w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie używanym do etykietowania produktów kosmetycznych oraz dyrektywę 2005/78/WE w odniesieniu do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 67 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/80/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie energii w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L362 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.