Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 1

Strona 1 z 70
20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1) w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— w dziedzinie swobodnego przepływu osób: rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (4) i (EWG) nr 574/72 (5), — w dziedzinie prawa spółek: rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 (6), — w dziedzinie polityki konkurencji: rozporządzenie (WE) nr 659/1999 (7), — w dziedzinie rolnictwa (w tym w prawie weterynaryjnym): rozporządzenia: nr 79/65 (8), (EWG) nr 1784/77 (9), (EWG) nr 2092/91 (10), (EWG) nr 2137/92 (11), (WE) nr 1493/1999 (12), (WE) nr 1760/2000 (13), (WE) nr 999/2001 (14), (WE) nr 2160/2003 (15), (WE) nr 21/2004 (16), (WE) nr 853/2004 (17), (WE) nr 854/2004 (18), (WE) nr 882/2004 (19) i (WE) nr 510/06 (20), — w dziedzinie polityki transportowej: rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 (21), (EWG) nr 3821/85 (22), (EWG) nr 881/92 (23), (EWG) nr 684/92 (24), (EWG) nr 1192/69 (25) i (EWG) nr 2408/92 (26),

(4) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. (5) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. (6) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1. (7) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. (8) Dz.U. L 109 z 23.6.1965, str. 1859. (9) Dz.U. L 200 z 8.8.1977, str. 1. (10) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. (11) Dz.U. L 214 z 30.7.1992, str. 1. (12) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. (13) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. (14) Dz.U. L 147 z 13.5.2001, str. 1. (15) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. (16) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. (17) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. (18) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. (19) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. (20) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. (21) Dz.U. L 130 z 15.6.1970, str. 4. (22) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. (23) Dz.U. L 95 z 9.4.1992, str. 1. (24) Dz.U. L 74 z 20.3.1992, str. 1. (25) Dz.U. L 156 z 28.6.1969, str. 8. (26) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 8.

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii. Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w następujących rozporządzeniach: — w dziedzinie swobodnego przepływu towarów: rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 (2) i (WE) nr 339/93 (3),

(2)

(3)

(1) Dz.U.L 157 z 21.6.2005, str. 11. (2) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 40 z 17.2.1993, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L363 - 422 z 200620.12.2006

  2006/881/WPZIBDecyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L363 - 418 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 416 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 414 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 411 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 409 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/106/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 368 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 352 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 344 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 241 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 238 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 141 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 137 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 129 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 107 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 81 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.