Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 422

Tytuł:

2006/881/WPZIBDecyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 422

422

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.12.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2006/881/WPZIB)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,


MAJĄC NA UWADZE, że konieczne jest wprowadzenie pewnych dostosowań do decyzji 96/409/WPZIB (1) w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente”; f) w załączniku III pkt 3, wykaz następujący po wyrazach „w sposób następujący” otrzymuje brzmienie: „Belgia Bułgaria = B – [OOOOO]

= BG – [OOOOO] = CZ – [OOOOO] = DK – [OOOOO] = = D EE – [OOOOO] – [OOOOO]

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Republika Czeska Dania Artykuł 1 Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

W decyzji 96/409/WPZIB wprowadza się następujące zmiany: a) w załączniku I, po określeniu „PRÍLOHA I” dodaje się następujące wyrażenia: „— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I”; b) w załączniku I, po wyrazach „EURÓPSKA ÚNIA” dodaje się następujące wyrażenia: „, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”; c) w załączniku I, po wyrazach „CESTOVNÝ PREUKAZ” dodaje się następujące wyrażenia: „, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”; d) w załączniku I, po wyrazie „ÚDAJE” dodaje się następujące wyrażenie: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”; e) w załączniku I, po wyrazach „(13) Pečiatka vydávajúceho” dodaje się następujący tekst: „(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването (1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o

(1) Dz.U. L 168 z 6.7.1996, str. 4. Decyzja zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

= GR – [OOOOO] = = E F – [OOOOO] – [OOOOO]

= IRL – [OOOOO] = = = = = I – [OOOOO]

CY – [OOOOO] LV LT L – [OOOOO] – [OOOOO] – [OOOOO]

= HU – [OOOOO] = MT – [OOOOO] = = = = NL A PL P – [OOOOO] – [OOOOO] – [OOOOO] – [OOOOO]

= RO – [OOOOO] = = SI SK – [OOOOO] – [OOOOO]

= FIN – [OOOOO] = S – [OOOOO]

Zjednoczone Królestwo = UK – [OOOOO]”

20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

423

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie i w dniu wejścia w życie Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 30 listopada 2006 r. W imieniu Rady

L. HYSSÄLÄ

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 422 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L363 - 418 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 416 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 414 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 411 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 409 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/106/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 368 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 352 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 344 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 241 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 238 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 141 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 137 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 129 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 107 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 81 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.