Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 81

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 81

Strona 1 z 25
20.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA RADY 2006 /96/WE z dnia 20 listopada 2006 r.

81

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

76/761/EWG (22), 77/536/EWG (25), 77/540/EWG (28), 78/764/EWG (31), 86/298/EWG (34), 91/226/EEC (37), 95/28/WE (40), 1999/45/WE (43), 2001/56/WE (46), 2003/37/WE (49), 2005/66/WE (52)

76/762/EWG (23), 77/538/EWG (26), 77/541/EWG (29), 78/932/EWG (32), 87/402/EWG (35), 94/11/WE (38), 96/74/WE (41), 2000/25/WE (44), 2001/85/WE (47), 2003/97/WE (50),

76/767/EWG (24), 77/539/EWG (27), 78/318/EWG (30), 79/622/EWG (33), 89/173/EWG (36), 94/20/WE (39), 98/34/WE (42), 2000/40/WE (45), 2002/24/WE (48), 2004/22/WE (51) i

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii. Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrekty70/156/EWG (3), wach 69/493/EWG (2), 4 5 70/157/EWG ( ), 70/220/EWG ( ), 70/221/EWG (6), 70/388/EWG (7), 71/127/EWG (8), 71/316/EWG (9), 71/320/EWG (10), 71/347/EWG (11), 72/245/EWG (12), 74/61/EWG (13), 74/408/EWG (14), 74/483/EWG (15), 75/322/EWG (16), 76/114/EWG (17), 76/757/EWG (18), 76/758/EWG (19), 76/759/EWG (20), 76/760/EWG (21),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Dyrektywy 69/493/EWG, 70/156/EWG, 70/157/EWG, 70/220/EWG, 70/221/EWG, 70/388/EWG, 71/127/EWG, 71/316/EWG, 71/320/EWG, 71/347/EWG, 72/245/EWG, 74/61/EWG, 74/408/EWG, 74/483/EWG, 75/322/EWG, 76/114/EWG, 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 76/767/EWG, 77/536/EWG, 77/538/EWG, 77/539/EWG, 77/540/EWG, 77/541/EWG, 78/318/EWG, 78/764/EWG, 78/932/EWG, 79/622/EWG, 86/298/EWG, 87/402/EWG, 89/173/EWG, 91/226/EEC, 94/11/WE, 94/20/WE, 95/28/WE, 96/74/WE, 98/34/WE, 1999/45/WE, 2000/25/WE, 2000/40/WE, 2001/56/WE, 2001/85/WE, 2002/24/WE, 2003/37/WE, 2003/97/WE, 2004/22/WE i 2005/66/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96. 262 z 27.9.1976, str. 122. 262z 27.9.1976, str. 153. 220 z 29.8.1977, str. 1. 220 z 29.8.1977, str. 60. 220 z 29.8.1977, str. 72. 220 z 29.8.1977, str. 83. 220 z 29.8.1977, str. 95. 81 z 28.3.1978, str. 49. 255 z 18.9.1978, str. 1. 325 z 20.11.1978, str. 1. 179 z 17.7.1979, str. 1. 186 z 8.7.1986, str. 26. 220 z 8.8.1987, str. 1. 67 z 10.3.1989, str. 1. 103 z 23.4.1991, str. 5. 100 z 19.4.1994, str. 37. 195 z 29.7.1994, str. 1. 281 z 23.11.1995, str. 1. 32 z 3.2.1997, str. 38. 204 z 21.7.1998, str. 37. 200 z30.7.1999, str.1. 173 z 12.7.2000, str. 1. 203 z 10.8.2000, str. 9. 292 z 9.11.2001, str. 21. 42 z 13.2.2002, str. 1. 124 z 9.5.2002, str. 1. 171 z 9.7.2003, str. 1. 25 z 29.1.2004, str. 1. 135 z 30.4.2004, str. 1. 309 z 25.11.2005, str. 37.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 363 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L363 - 422 z 200620.12.2006

  2006/881/WPZIBDecyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 2006 r. dostosowująca decyzję 96/409/WPZIB w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży wcelu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L363 - 418 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 416 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 414 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 411 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 409 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/106/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 368 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 352 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 344 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 241 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 238 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 141 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 137 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 129 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 107 z 200620.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L363 - 1 z 200620.12.2006

  Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.