Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 10

22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/9

Dodatek 1 do załącznika I

Gatunek:

Dorsz Gadus morhua

Strefa:

Podobszary 25–32 (wody WE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dania Niemcy Estonia Finlandia Łotwa Litwa Polska Szwecja WE TAC

8 849 3 520 862 677 3 290 2 168 10 191 8 965 38 522 Nie dotyczy

Gatunek:

Dorsz Gadus morhua

Strefa:

Podobszary 22–24 (wody WE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.


Dania Niemcy Estonia Finlandia Łotwa Litwa Polska Szwecja WE TAC

10 537 5 152 234 207 872 565 2 819 3 754 24 140 24 140

L 367/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

ZAŁĄCZNIK II 1. Ograniczenia nakładu połowowego

1.1. Połowy z użyciem włoków, okrężnic lub innych podobnych ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub przy użyciu sieci skrzelowych stawnych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub za pomocą lin dennych lub sznurów haczykowych są zakazane: a) od 1 do 7 stycznia, od 31 marca do 1 maja i 31 grudnia w podobszarach 22–24; oraz b) od 1 do 7 stycznia, od 5 do 10 kwietnia, od 1 lipca do 31 sierpnia i 31 grudnia w podobszarach 25–27. 1.2. Państwa członkowskie zapewniają w odniesieniu do statków rybackich pływających pod ich banderą, że połowy z użyciem włoków, okrężnic lub podobnego sprzętu połowowego o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych dennych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub za pomocą lin dennych lub sznurów haczykowych są również zakazane: a) przez 77 dni kalendarzowych w podobszarach 22–24 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. a); oraz b) przez 67 dni kalendarzowych w podobszarach 25–27 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. b). Państwa członkowskie dzielą dni, o których mowa w lit. a) i b), na okresy, które nie są krótsze niż 5 dni. 1.3. Nie później niż dnia 7 stycznia 2007 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o dokładnych datach dni kalendarzowych, o których mowa w pkt 1.2, które powinny być takie same dla statków rybackich pływających pod banderą danego państwa członkowskiego; informacje te są udostępniane na stronach internetowych państw członkowskich. 1.4. W drodze odstępstwa od pkt 1.1 i 1.2 zezwala się statkom wspólnotowym o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, łowiącym na wodach terytorialnych na zatrzymywanie na pokładzie i wyładunek do 20 kg lub do 10 % żywej wagi dorsza – w zależności od tego, która wielkość jest wyższa – w przypadku połowów z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 110 mm.

22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/11

ZAŁĄCZNIK III PRZEJŚCIOWE ŚRODKI TECHNICZNE ORAZ ŚRODKI KONTROLI

1. 1.1.

Ograniczenia połowów Od dnia 1 maja do dnia 31 października zabrania się prowadzenia wszelkich czynności połowowych w granicach obszaru zamkniętego loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: Obszar 1: — 55° 45′ N, 15° 30′ E — 55° 45′ N, 16° 30′ E — 55° 00′ N, 16° 30′ E — 55° 00′ N, 16° 00′ E — 55° 15′ N, 16° 00′ E — 55° 15′ N, 15° 30′ E — 55° 45′ N, 15° 30′ E Obszar 2: — 55° 00′ N, 19° 14′ E — 54° 48′ N, 19° 20′ E — 54° 45′ N, 19° 19′ E — 54° 45′ N, 18° 55′ E — 55° 00′ N, 19° 14′ E Obszar 3: — 56° 13′ N, 18° 27′ E — 56° 13′ N, 19° 31′ E — 55° 59′ N, 19° 13′ E — 56° 03′ N, 19° 06′ E — 56° 00′ N, 18° 51′ E — 55° 47′ N, 18° 57′ E — 55° 30′ N, 18° 34′ E — 56° 13′ N, 18° 27′ E

1.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.