Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 10

W drodze odstępstwa od pkt 1.1 dozwolone są połowy z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 157 mm lub połowy haczykowe. W przypadku połowów haczykowych dorsz nie jest zatrzymywany na pokładzie.

2.

Monitorowanie, inspekcja i nadzór w związku z odtwarzaniem zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim

2.1. 2.1.1.

Specjalne zezwolenie na połów dorsza na Morzu Bałtyckim W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (1), wszystkie wspólnotowe statki rybackie o całkowitej długości równiej lub większej niż 8 m, posiadające na pokładzie lub używające narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, muszą posiadać specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim.


(1) Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

L 367/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

2.1.2.

Państwa członkowskie wydają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza określone w pkt 2.1.1 wyłącznie wspólnotowym statkom rybackim, które w 2006 r. posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim, zgodnie z pkt 6.2.1 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1). Państwo członkowskie może jednak wydać specjalne zezwolenie na połów dorsza wspólnotowemu statkowi rybackiemu pływającemu pod banderą tego państwa członkowskiego, nieposiadającemu specjalnego zezwolenia w 2006 r., jeżeli zapewni ono, że statek lub statki o co najmniej równoważnej mocy silnika mierzonej w kilowatach (kW) nie będą dokonywały połowów na Morzu Bałtyckim z użyciem jakiegokolwiek sprzętu, o którym mowa w pkt 2.1.1.

2.1.3.

Każde państwo członkowskie zobowiązane jest sporządzić i prowadzić wykaz statków rybackich posiadających specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim oraz udostępnić ten wykaz na swojej oficjalnej stronie internetowej do wiadomości Komisji i pozostałych nadbałtyckich państw członkowskich.

2.1.4.

Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel, któremu państwo członkowskie wydało specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza na Morzu Bałtyckim, przechowuje kopię takiego zezwolenia na pokładzie statku rybackiego.

2.2. 2.2.1.

Dzienniki połowowe W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93, kapitanowie wspólnotowych statków rybackich o całkowitej długości równej lub większej niż 8 m zobowiązani są prowadzić dziennik połowowy zawierający informacje dotyczące wykonywanych czynności, w przypadku gdy rejs połowowy obejmuje jakąkolwiek część podobszarów 22–27, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

2.2.2.

W odniesieniu do statków rybackich wyposażonych w system monitorowania statków państwa członkowskie sprawdzają za pomocą danych z tego systemu, czy informacje otrzymane w ośrodku monitorowania rybołówstwa odpowiadają informacjom o wykonanych czynnościach zawartym w dzienniku połowowym. Takie kontrole krzyżowe są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres trzech lat.

2.2.3.

Każde państwo członkowskie zamieszcza i udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat dostarczania dzienników połowowych, deklaracji wyładunkowych i uprzednich zgłoszeń, jak określono w pkt 2.6 niniejszego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.