Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 10

2.3. 2.3.1.

Margines tolerancji w dzienniku połowowym W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83, dopuszczalny margines tolerancji przy szacowaniu ilości (w kilogramach) gatunków podlegających TAC i zatrzymanych na pokładzie statków wynosi 10 % wartości zapisanej w dzienniku połowowym z wyjątkiem dorsza, dla którego margines tolerancji wynosi 8 %.

2.3.2.

W odniesieniu do połowów w podobszarach 22–27, które są wyładowywane bez sortowania, dopuszczalny margines tolerancji przy szacowaniu ilości wynosi 10 % całkowitych ilości zatrzymanych na pokładzie.


2.4.

Monitorowanie i kontrola nakładu połowowego Właściwe organy państwa członkowskiego bandery monitorują i kontrolują zgodność z:

a) ograniczeniami nakładu połowowego określonymi w załączniku II pkt 1.1 i 1.2;

b) ograniczeniami połowów określonymi w pkt 1 niniejszego załącznika.

(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1936/2005 (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 1).

22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/13

2.5. 2.5.1.

Wejście na szczególne obszary i wyjście z tych obszarów Statek rybacki może rozpocząć działalność połowową na wodach wspólnotowych w podobszarach 22–24 (obszar A) lub podobszarach 25–27 (obszar B), mając na pokładzie mniej niż 175 kg dorsza.

2.5.2.

Jeżeli statek rybacki wychodzi z obszaru A, obszaru B lub podobszarów 28–32 (obszar C), mając na pokładzie ponad 175 kg dorsza, statek taki:

a) kieruje się bezpośrednio do portu na danym obszarze, gdzie dokonano połowu, i tam następuje wyładunek ryb; lub

b) kieruje się bezpośrednio do portu poza danym obszarem, gdzie dokonano połowu, i tam następuje wyładunek ryb.

2.5.3.

W momencie opuszczania obszaru, na którym statek rybacki dokonał połowu, sieci są składowane zgodnie z następującymi warunkami, tak aby nie mogły być łatwo użyte:

a) sieci, obciążniki i podobne narzędzia są odłączone od desek trałowych oraz drutów i lin holowniczych i podciągowych;

b) sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, są bezpiecznie przymocowane do określonej części nadbudówki.

2.5.4.

Pkt 2.5.1, 2.5.2 i 2.5.3 nie mają zastosowania do statków wyposażonych w systemy monitorowania statków, zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2244/2003. Statki te przekazują jednak codziennie sprawozdanie na temat połowów do ośrodka monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery, przewidziane w art. 3 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, w celu zapisania w komputerowej bazie danych ośrodka.

2.6. 2.6.1.

Uprzednie zgłoszenie Kapitan wspólnotowego statku rybackiego wychodzącego z podobszarów 22–24 (obszar A), podobszarów 25–27 (obszar B) lub podobszarów 28–32 (obszar C) i posiadającego na pokładzie ponad 300 kg żywej wagi dorsza zgłasza odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego bandery na dwie godziny przed wypłynięciem z obszaru:

a) godzinę i pozycję wyjścia z obszaru;

b) całkowitą ilość dorsza i całkowitą masę żywej wagi innych gatunków na pokładzie.

2.6.2.

Zgłoszenie przewidziane w pkt 2.6.1 może również zostać dokonane przez przedstawiciela w imieniu kapitana wspólnotowego statku rybackiego.

2.6.3.

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, kapitan lub upoważniony przedstawiciel kapitana wspólnotowego statku rybackiego, na którego pokładzie znajduje się dorsz w ilościach przekraczających 300 kg żywej wagi, informuje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dokonany zostanie wyładunek, na co najmniej godzinę przed wejściem do miejsca wyładunku o:

a) nazwie miejsca wyładunku;

b) przewidywanej godzinie przybycia do miejsca wyładunku;

c) całkowitej ilości dorsza i całkowitej masie żywej wagi innych gatunków na pokładzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.