Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 1

Strona 1 z 2
23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

do innych produktów z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych, wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalające współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus (2).


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 26 ust. 1,

(5)

Na podstawie kryteriów ustalonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować wspólnotową cenę producenta w roku połowowym 2007.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 18 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, że cena orientacyjna i wspólnotowa cena producenta powinny być ustalane na każdy rok połowowy w celu określenia poziomu interwencji cenowych na rynku niektórych produktów rybołówstwa.

Ze względu na pilny charakter tej kwestii należy przyznać wyjątek od terminu sześciu tygodni, o którym mowa w części I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że cenę orientacyjną ustala się dla każdego z produktów i grup produktów, wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

Artykuł 1 W roku połowowym trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. ceny orientacyjne określone w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są podane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen danych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne poszczególnych gatunków należy podwyższyć, utrzymać lub obniżyć w roku połowowym 2007.

Artykuł 2 W roku połowowym trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. wspólnotowe ceny producenta określone w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są podane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowi, że wspólnotowa cena producenta ustalana jest dla każdego produktu wymienionego w załączniku III do tego rozporządzenia. Należy ustanowić wspólnotową cenę producenta w przypadku jednego z tych produktów i obliczyć wspólnotową cenę producenta w odniesieniu

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

(2) Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 15.

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 3).

L 368/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/3

ZAŁĄCZNIK I

Gatunki Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 Cena orientacyjna (EUR/t)

Załączniki

Postać handlowa

I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 112 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (  Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

 • Dz. U. L368 - 110 z 200623.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L368 - 99 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1)

 • Dz. U. L368 - 96 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii (1)

 • Dz. U. L368 - 91 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L368 - 89 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

 • Dz. U. L368 - 87 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L368 - 85 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (1)

 • Dz. U. L368 - 74 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L368 - 15 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L368 - 13 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L368 - 11 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L368 - 8 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L368 - 6 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L368 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.