Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 15

Strona 1 z 46
23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6, art. 19 ust. 2 zdanie drugie, art. 32 ust. 1 lit. b), art. 66 ust. 3 akapit trzeci, art. 70 ust. 1 i art. 91, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

szczegółowe przepisy w odniesieniu do ram krajowych, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Przedmiotem decyzji Komisji powinny być jedynie istotne zmiany w programach, przesunięcie środków finansowych EFFROW między osiami w ramach programu i zmiany stóp współfinansowania z EFFROW. Decyzje dotyczące innych zmian powinny podejmować państwa członkowskie i informować o nich Komisję. Należy ustanowić procedurę dotyczącą zatwierdzania takich notyfikacji.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 ustanowiło jednolite ramy prawne dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW w całej Wspólnocie. Należy uzupełnić ramy prawne szczegółowymi przepisami wykonawczymi. W odniesieniu do spójności z środkami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wyjątków dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przepisy dotyczące wyjątków, o których mowa w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Wsparcie inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia wszelkie sektorowe limity lub ograniczenia oraz nie prowadzi do tworzenia nadmiaru zdolności produkcyjnych w danych sektorach. Istnieje potrzeba ustanowienia zasad dotyczących uaktualniania krajowych planów strategicznych w odniesieniu do treści, procedur i harmonogramu.

(7)

Aby zapewnić sprawne i regularne monitorowanie, państwa członkowskie powinny udostępniać Komisji ujednoliconą i zaktualizowaną elektroniczną wersję swoich dokumentów programowania.

(2)

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 określa warunki mające zastosowanie do wsparcia młodych rolników. Należy określić terminy, w których warunki te muszą być spełnione, w szczególności długość okresu, który państwa członkowskie mogą przyznać niektórym beneficjentom na spełnienie wymogów odnoszących się do umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę, że wsparcie dla młodych rolników jest uwarunkowane złożeniem przez młodych rolników biznesplanu należy ustanowić szczegółowe zasady w odniesieniu do biznesplanu oraz przestrzegania jego założeń przez młodych rolników.

(3)

(9) (4)

Aby umożliwić państwom członkowskim i Komisji szybkie i skuteczne wprowadzenie nowych ram programowych, należy określić terminy między złożeniem programów rozwoju obszarów wiejskich a ich zatwierdzeniem przez Komisję. Należy przyjąć szczegółowe zasady przedkładania programów rozwoju obszarów wiejskich oraz ich przeglądu. W celu ułatwienia sporządzania programów rozwoju obszarów wiejskich oraz ich rozpatrywania i zatwierdzania przez Komisję, należy ustanowić wspólne zasady dotyczące struktury i treści tych programów na podstawie wymogów określonych w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Ponadto należy ustanowić

W odniesieniu do warunków dotyczących wsparcia na przejście na wcześniejszą emeryturę, należy rozwiązać określone problemy związane z przekazywaniem gospodarstwa przez kilku przekazujących oraz z przekazywaniem gospodarstwa przez dzierżawcę rolnego. Nietowarowa działalność rolnicza przekazującego nie powinna kwalifikować się do wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 112 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (  Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

 • Dz. U. L368 - 110 z 200623.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L368 - 99 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1)

 • Dz. U. L368 - 96 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii (1)

 • Dz. U. L368 - 91 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L368 - 89 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

 • Dz. U. L368 - 87 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L368 - 85 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (1)

 • Dz. U. L368 - 74 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L368 - 13 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L368 - 11 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L368 - 8 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L368 - 6 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L368 - 1 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L368 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.