Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 96

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii (1)

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 96

Strona 1 z 3
L 368/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii, Artykuł 1

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002 wprowadza się następujące zmiany:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 (1) i decyzje Komisji 2001/245/WE (2), 2002/928/WE (3), 2006/797/WE (4) zawierają przepisy dotyczące niewłączania niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz przepisy dotyczące cofnięcia przez państwa członkowskie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje. Te akty wprowadzają odstępstwa zezwalające na dalsze stosowanie niektórych z tych substancji w ograniczonym okresie do czasu opracowania substancji zastępczych. Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o środki przejściowe dla niektórych substancji czynnych w celu zapewnienia, że produkcja będzie mogła być stopniowo ograniczana lub że dokumentacja odpowiadająca wymaganiom dyrektywy 91/414/EWG będzie mogła być przedstawiona. Informacje zostały przedstawione, a następnie przeanalizowane przez Komisję oraz ekspertów z państw członkowskich, którzy wskazali na potrzebę dalszego stosowania odnośnych substancji. Dlatego też uzasadnione jest ustanowienie, przy spełnieniu ściśle określonych warunków mających na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka, dłuższego okresu na wycofanie istniejących zezwoleń w odniesieniu do ich istotnych zastosowań, w stosunku do których nie są obecnie dostępne żadne rozwiązania alternatywne. Rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

1) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W drodze odstępstwa od ust. 3 w odniesieniu do zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające substancje wymienione w kolumnie A załącznika II, Bułgaria może utrzymać w mocy zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje wymienione w kolumnie C do dnia 30 czerwca 2009 r., pod warunkiem że:

(2)

a) dalsze użytkowanie dopuszcza się wyłącznie, o ile nie ma ono szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz nie ma żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko naturalne;

(3)

b) odnośne środki ochrony roślin pozostające na rynku mają zmienione oznakowanie celem dostosowania do ograniczonych warunków stosowania;

c) wprowadzono wszelkie stosowne środki ograniczające ryzyko celem zmniejszenia wszelkiego możliwego ryzyka;

(4)

d) trwają intensywne prace nad poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań dla takich zastosowań.

(1) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005 (Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 6). 2) Dz.U. L 88 z 28.3.2001, str. 19. ( (3) Dz.U. L 322 z 27.11.2002, str. 53. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005. (4) Dz.U. L 324 z 23.11.2006, str. 8.

Bułgaria informuje Komisję o środkach podjętych w celu wykonania niniejszego ustępu, w szczególności o działaniach podjętych zgodnie z lit. a)–d), do dnia 31 grudnia każdego roku.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 112 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (  Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

 • Dz. U. L368 - 110 z 200623.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L368 - 99 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1)

 • Dz. U. L368 - 91 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L368 - 89 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

 • Dz. U. L368 - 87 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L368 - 85 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (1)

 • Dz. U. L368 - 74 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L368 - 15 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L368 - 13 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L368 - 11 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L368 - 8 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L368 - 6 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L368 - 1 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L368 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.