Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 7

L 369/2

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

Aby zapewnić spójne stosowanie rozporządzenia (WE) nr 510/2006 należy określić procedury dotyczące składania wniosków, sprzeciwów, zmian i cofnięć oraz wzory tych dokumentów. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

(10)

Nazwy, które w części są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt, mogą być rejestrowane, nawet jeśli dana odmiana lub rasa jest produkowana w celach handlowych na znaczną skalę również poza wyznaczonym obszarem geograficznym, pod warunkiem, że nie będzie to wprowadzało w błąd konsumentów prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą oraz danej odmiany lub rasy. 4. Jeśli wniosek o rejestrację nazwy lub zatwierdzenie zmian zawiera opis produktu rolnego lub środka spożywczego zgodny z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, który dotyczy kilku różnych produktów tego samego rodzaju, należy wykazać, że wymogi dotyczące rejestracji są spełnione dla każdego z tych produktów. Do celów niniejszego ustępu, „różne produkty” to produkty rozróżniane podczas wprowadzana do obrotu.


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Artykuł 2 Szczegółowe zasady dotyczące grup Jedna osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa w rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006, o ile zostanie wykazane, że zostały spełnione następujące dwa warunki: a) osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geograficznym mającym zamiar złożyć wniosek; wyznaczony obszar geograficzny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakterystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych w obszarach sąsiednich; Artykuł 3 Szczegółowe zasady dotyczące nazw 1. Rejestrowane mogą być wyłącznie nazwy, które są stosowane do określenia danego produktu rolnego lub środka spożywczego w handlu lub w języku potocznym. Nazwa produktu rolnego lub środka spożywczego może zostać zarejestrowana wyłącznie w języku, w którym jest ona, lub była w przeszłości, stosowana do określenia danego produktu na wyznaczonym obszarze geograficznym. 2. Nazwy są rejestrowane w oryginalnym alfabecie. Kiedy oryginalnym alfabetem nie jest alfabet łaciński, wraz z nazwą w oryginalnym alfabecie rejestruje się jej transkrypcję w alfabecie łacińskim. 3. Nazwy, które w całości są homonimiczne z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt wykorzystywanych przy wytwarzaniu podobnych produktów, nie mogą być rejestrowane, jeżeli przed zakończeniem procedury zgłaszania zastrzeżeń, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, zostanie wykazane, że dana odmiana lub rasa była przed dniem złożenia wniosku produkowana w celach handlowych, poza wyznaczonym obszarem geograficznym, na taką skalę, że będzie to wprowadzać konsumentów w błąd prowadząc do mylenia produktów opatrzonych zarejestrowaną nazwą z daną odmianą lub rasą.

Artykuł 4 Określenie obszaru geograficznego Obszar geograficzny jest wyznaczany w odniesieniu do związku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Obszar geograficzny musi być wyznaczony szczegółowo i precyzyjnie, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości.

b)

Artykuł 5 Szczegółowe zasady dotyczące surowców i pasz 1. Do celów art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, za surowce mogą być uznawane wyłącznie żywe zwierzęta, mięso i mleko. 2. Wszelkie ograniczenia dotyczące pochodzenia surowców w przypadku oznaczenia geograficznego muszą być uzasadnione w odniesieniu do związku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) ppkt ii) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. 3. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego oznaczonych nazwą pochodzenia, specyfikacja produktu musi zawierać szczegółowe zasady dotyczące pochodzenia i jakości paszy. O ile to możliwe, pasza musi pochodzić z wyznaczonego obszaru geograficznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.