Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 7

Artykuł 6 Dowód pochodzenia 1. Specyfikacja produktu określa procedury stosowane przez podmioty, aby podać informacje dotyczące dowodu pochodzenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, obejmujących produkt, surowce, pasze i inne elementy, które zgodnie ze specyfikacją produktu muszą pochodzić z wyznaczonego obszaru geograficznego.

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 8

L 369/3

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą być w stanie wskazać: a) dostawcę, ilość oraz pochodzenie wszystkich otrzymanych partii surowca i/lub produktów; odbiorcę, ilość i przeznaczenie dostarczanych produktów; związek pomiędzy każdą partią przychodzącą, o której mowa w lit. a), i każdą partią wychodzącą, o której mowa w lit. b).


Pakowanie na wyznaczonym obszarze geograficznym Jeśli grupa składająca wniosek uzna w specyfikacji produktu, że pakowanie danego produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym, należy podać uzasadnienie ograniczenia swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług w odniesieniu do danego produktu.

b) c)

Artykuł 9 Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania Artykuł 7 Związek 1. Szczegółowe informacje potwierdzające związek, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, muszą zawierać wyjaśnienie tego, jak charakterystyka wyznaczonego obszaru geograficznego wpływa na końcowy produkt. 2. W odniesieniu do nazwy pochodzenia, specyfikacja produktu musi uwzględniać: a) szczegółowe informacje dotyczące danego obszaru geograficznego istotne z punktu widzenia omawianego związku, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i ludzkich; szczegółowe informacje dotyczące jakości lub właściwości produktu rolnego lub środka spożywczego, za które w dużej mierze lub wyłącznie odpowiada, dane środowisko geograficzne; opis zwyczajowego związku pomiędzy szczegółami, o których mowa w lit. a) oraz tymi, o których mowa w lit. b). Państwo członkowskie może nałożyć wymóg umieszczania nazwy organu lub jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 510/2006, na etykiecie produktu rolnego lub środka spożywczego opatrzonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym i wytwarzanego na terytorium danego państwa członkowskiego.

Artykuł 10 Wniosek o rejestrację 1. Wniosek o rejestrację składa się z dokumentów wymaganych zgodnie z art. 5 ust. 7 lub art. 5 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, stosownie do sytuacji, a także elektronicznej kopii specyfikacji produktu i jednolitego dokumentu, jeżeli dokumenty te są wymagane zgodnie ze wspomnianymi ustępami. Należy również przedstawić informacje dotyczące statusu prawnego, wielkości oraz składu grupy składającej wniosek. 2. Za datę przekazania wniosku Komisji uznaje się dzień zarejestrowania wniosku przez służbę pocztową Komisji w Brukseli.

b)

c)

3. W odniesieniu do oznaczenia geograficznego specyfikacja produktu musi zawierać: a) szczegółowe informacje dotyczące danego obszaru geograficznego istotne z punktu widzenia omawianego związku; szczegółowe informacje dotyczące specyficznej jakości, renomy lub innych cech produktu rolnego lub środka spożywczego przypisywanych danemu pochodzeniu geograficznemu; opis zwyczajowego związku pomiędzy szczegółami, o których mowa w lit. a) oraz tymi, o których mowa w lit. b).

Artykuł 11 Jednolity dokument 1. Jednolity dokument dla każdego wniosku dotyczącego nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz dla każdego wniosku o zatwierdzenie zmiany w rozumieniu art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. Rodzaj produktu rolnego lub środka spożywczego należy podać zgodnie z klasyfikacją zawartą w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 3. Opis produktu zawarty w jednolitym dokumencie musi obejmować szczególne dane technicznie stosowane powszechnie w przypadku produktu tego rodzaju przy opisywaniu tego produktu, w tym w stosownych przypadkach dane organoleptyczne..

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.