Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 7

Artykuł 18 Przepisy przejściowe 1. W przypadku zastąpienia jednolitego dokumentu streszczeniem specyfikacji zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, streszczenie takie sporządzanie jest zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. 2. W przypadku nazw zarejestrowanych przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 510/2006, na wniosek państwa członkowskiego Komisja publikuje przekazany przez to państwo członkowskie jednolity dokument sporządzony zgodnie ze wzorem w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Publikacji towarzyszy odesłanie do publikacji specyfikacji.


5. Jeśli Komisja podejmie decyzję o przyjęciu zmiany w specyfikacji, prowadzącej do zmiany informacji zapisanych w rejestrze, o którym mowa w art. 15 niniejszego rozporządzenia, wówczas Komisja wykreśla początkowe dane z rejestru i wprowadza tam nowe dane ze skutkiem od dnia wejścia w życie wymienionej decyzji. 6. Informacje przekazywane Komisji zgodnie z niniejszym artykułem przekazywane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Za datę przekazania Komisji wniosku dotyczącego zmian uznaje się dzień zarejestrowania wniosku przez służbę pocztową Komisji w Brukseli.

L 369/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

23.12.2006

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się ze skutkiem od daty jego wejścia w życie, z następującymi zastrzeżeniami: a) przepisy art. 2-8 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do procedur rejestracji i zatwierdzenia zmian, w przypadku których do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie miała miejsca publikacja na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 lub art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92; przepisy art. 10, 11 i 12, art. 16 ust. 1, 2, 3 i 6 oraz art. 17 ust. 2 stosuje się wyłączenie w odniesieniu do wniosków o rejestrację, zatwierdzenie zmian i cofnięcie rejestracji otrzymanych po dniu 30 marca 2006 r.; przepisy art. 13 ust. 1-3 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do procedur sprzeciwu, w przypadku których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie rozpoczął się jeszcze bieg sześciomiesięcznego okresu przewidzianego w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Przepisy art. 13 ust. 4 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do procedur sprzeciwu, w przypadku których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasł jeszcze bieg sześciomiesięcznego okresu przewidzianego w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006;

przepisy art. 14 ust. 2 mają zastosowanie najpóźniej od dnia 1 stycznia 2008 r. bez uszczerbku dla produktów wprowadzonych do obrotu przed tym dniem. Artykuł 19 Uchylenie

Rozporządzenia (EWG) nr 2037/93 i (WE) nr 383/2004 tracą moc. Odesłania do uchylonych aktów są interpretowane jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 20 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy art. 18 ust. 3 lit. b) stosuje się jednak z mocą od dnia 31 marca 2006 r.

b)

c)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/7

ZAŁĄCZNIK I

L 369/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/9

ZAŁĄCZNIK II KLASYFIKACJA PRODUKTÓW DO CELÓW ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 510/2006

1. PRODUKTY ROLNE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU — — — — — — — — Klasa 1.1. Mięso świeże (i podroby) Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 369 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.