Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 370 POZ 1

Tytuł:

2006/981/WE:Decyzja nr 1/2006 Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (TDCA), w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 370 POZ 1

Strona 1 z 3
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) RADA Decyzja nr 1/2006

Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (2006/981/WE)


RADA WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, uwzględniając Umowę o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony1, podpisaną w Pretorii w dniu 11 października 1999 r., w szczególności jej art. 106 ust. 1,

1

Dz.U. L 311 z 4.12.1999, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona Protokołem dodatkowym do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Afryki Południowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,

L 370/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

a także mając na uwadze, co następuje: (1) W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawnej, strony zgodziły się na skonsolidowanie w ramach TDCA pozostałych preferencji taryfowych przyznanych Republice Południowej Afryki w zakresie produktów samochodowych przez wspólnotowy plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP), nieobjętych do tej pory wspólnotowymi koncesjami taryfowymi wskazanymi w wykazie 4 załącznika II do TDCA. (2) Strony zgodziły się również na skonsolidowanie w ramach TDCA zobowiązań podjętych przez Republikę Południowej Afryki, mających na celu poprawę dostępu do rynku dla produktów samochodowych pochodzących ze Wspólnoty, nieobjętych do tej pory załącznikiem III do TDCA. (3) Artykuł 106 ust. 1 TDCA upoważnia Radę Współpracy do wprowadzania zmian do TDCA w celu obniżenia ceł w szybszym tempie niż jest to przewidziane w art. 11 lub do poprawy, przy wykorzystaniu innych sposobów, warunków dostępu określonych w tym artykule. (4) Niniejsza decyzja powinna zastąpić warunki ustanowione w art. 11 w zakresie przedmiotowych produktów. (5) Pożądanym jest zapewnienie sprawnego przejścia od GSP do dwustronnego preferencyjnego systemu handlowego ustanowionego na podstawie TDCA poprzez umożliwienie, w danym okresie, przedstawiania dowodów pochodzenia stosowanych w ramach GSP (formularz A – świadectwo pochodzenia lub deklaracja na fakturze), STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik II i załącznik III do TDCA zostają niniejszym zmienione zgodnie z przepisami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji.

Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 33).

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/3

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zastępuje warunki ustanowione w art. 11 TDCA w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty przedmiotowych produktów.

L 370/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

Artykuł 3 Dowody pochodzenia wystawione przez Republikę Południowej Afryki w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) są akceptowane przez Wspólnotę Europejską jako ważne dowody pochodzenia zgodnie z dwustronnym preferencyjnym systemem handlowym ustanowionym na podstawie TDCA, pod warunkiem że: (i) dowód pochodzenia został przedłożony w terminie dziesięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji; (ii) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej decyzji; oraz (iii) dowód pochodzenia został przedstawiony przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania preferencji taryfowych wcześniej przyznanych w ramach GSP, które są skonsolidowane na podstawie niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 370 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.