Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 371 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 371 POZ 1

Strona 1 z 70
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 371/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności1, w szczególności jego art. 37 ust. 1 lit. d), 44 akapit trzeci, 59 ust. 6, 60 lit. b), 66 ust. 3, 67 ust. 2 lit. c), 69 ust. 1, 70 ust. 3, 71 ust. 5, 72 ust. 2, 74 ust. 2 i 76 ust. 4 i 99 ust. 5 akapit drugi, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2, w szczególności jego art. 7 ust. 2 akapit drugi i art. 13 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych3, a rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego4. Oba rozporządzenia uwzględniają ostatnie kierunki rozwoju w dziedzinie funduszy strukturalnych. Należy zatem określić nowe przepisy wykonawcze do rozporządzeń (WE) nr 1080/2006 i (WE) nr 1083/2006.

1 3 4

2

Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Dz.U. L 210 z 31.7.2006 , str. 1. Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2. 2005, str. 3). Dz.U. L 213 z 13.8.1999, str.1.

L 371/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

(2)

Doświadczenie wskazuje, że obywatele Unii Europejskiej są w niewystarczającym stopniu świadomi roli odgrywanej przez Wspólnotę w finansowaniu programów, których celem jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności wewnętrznej. W związku z powyższym stosowne jest przygotowanie strategii komunikacji, w którym zostaną szczegółowo określone działania informacyjne i promocyjne niezbędne dla wypełnienia luki informacyjnej i komunikacyjnej. W tym samym celu niezbędne jest również określenie roli i obowiązków wszystkich właściwych podmiotów. W celu zagwarantowania, że informacje dotyczące możliwości finansowania dotrą do wszystkich zainteresowanych stron, a także w celu zachowania przejrzystości, należy określić minimalną treść działań informacyjnych niezbędnych do poinformowania wszystkich potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania oferowanych wspólnie przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie poprzez poszczególne Fundusze, w tym obowiązek opublikowania informacji na temat procedury składania wniosków o przyznanie finansowania przez potencjalnych beneficjentów oraz stosowanych kryteriów wyboru. W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania Funduszy, wykaz beneficjentów, nazwy działań i przyznane im kwot finansowania publicznego powinny zostać opublikowane w formie elektronicznej lub innej. W celu zapewnienia lepszego wdrażania środków informacji, a także w celu umożliwienia skuteczniejszej wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją na temat strategii informacyjnych i promocyjnych oraz ich wyników, należy wyznaczyć osoby kontaktowe, odpowiedzialne za działania informacyjne i promocyjne, które powinny uczestniczyć we właściwych sieciach wspólnotowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 371 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.