Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 376 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 376 POZ 14

Strona 1 z 5
L 376/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

DYREKTYWA 2006/113/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (wersja ujednolicona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię miczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Ekono(7)


Dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie powinny wyznaczyć wody, do których będzie ona miała zastosowanie oraz ustalić dla nich wartości dopuszczalne niektórych parametrów. W ten sposób wyznaczone wody będą musiały osiągnąć te wartości w ciągu sześciu lat od daty wyznaczenia. Sprawdzanie jakości wymaganej wód zasiedlonych przez skorupiaki wymaga pobrania pewnej minimalnej liczby próbek i wykonywania pomiarów odnoszących się do parametrów podanych w załączniku I. Zależnie od wyników pomiarów, pobieranie próbek można zredukować lub przerwać. Państwa Członkowskie nie są w stanie kontrolować niektórych okoliczności naturalnych, w pewnych przypadkach niezbędna jest więc możliwość zastosowania odstępstwa od niniejszej dyrektywy. Postęp techniczny i naukowy może spowodować konieczność szybkiego dostosowania niektórych wymagań ustanowionych w załączniku I. Dla ułatwienia wprowadzania wymaganych do tego celu środków należy przewidzieć procedurę ustanawiającą bliską współpracę między Państwami Członkowskimi a Komisją. Współpraca ta będzie odbywać się w ramach Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego, powołanego art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (5). Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań Państw Członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa wewnętrznego dyrektyw, określonych w załączniku II, część B,

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

(8)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powyższa dyrektywa powinna zostać skodyfikowana. Ochrona i poprawa stanu środowiska wymagają podjęcia określonych środków chroniących wody, włączając wody zasiedlone przez skorupiaki, przed zanieczyszczeniami. Niezbędna jest ochrona niektórych populacji skorupiaków przed różnymi szkodliwymi skutkami wynikającymi ze zrzucania substancji zanieczyszczających do morza. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (4) przewiduje wspólne określanie wymagań jakościowych przez ustalanie zróżnicowanych wymagań, które środowisko musi spełnić, między innymi określenia parametrów wód, włączając wody zasiedlone przez skorupiaki. Różnice między obowiązującymi w różnych Państwach Członkowskich przepisami odnoszącymi się do jakości wymaganej wód zasiedlonych przez skorupiaki mogą tworzyć nierówne warunki dla konkurencji, bezpośrednio wpływając na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(9)

(2)

(3)

(4)

(10)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(5)

Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa dotyczy jakości wód zasiedlonych przez skorupiaki i odnosi się do wód przybrzeżnych i słonawych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie jako wymagające ochrony lub poprawy w celu umożliwienia życia i wzrostu skorupiakom (mięczakom, małżom i ślimakom), przyczyniając się w ten sposób do wysokiej jakości produktów ze skorupiaków spożywanych bezpośrednio przez ludzi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 376 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L376 - 36 z 200627.12.2006

  Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L376 - 28 z 200627.12.2006

  Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L376 - 21 z 200627.12.2006

  Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L376 - 1 z 200627.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.