Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 123

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 123

28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/123

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2006/1008/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Do wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001, dodaje się osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.

W dniu 29 maja 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/379/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającą decyzję 2005/930/WE (2); oraz określającą wykaz osób i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporządzenie. Rada ustaliła, że pewne kolejne osoby, grupy i podmioty spełniają warunki ustanowione w art. 2 ust. 3 rozporządzenia i w związku z tym powinny również zostać umieszczone w wykazie,

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1461/2006 (Dz.U. L 272 z 3.10.2006, str. 11). (2) Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 21.

L 379/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

ZAŁĄCZNIK Rada ustaliła, że wymienione poniżej osoby, grupy i podmioty uczestniczą w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1), że została w stosunku do nich podjęta decyzja przez właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska, i że w związku z tym powinny one zostać umieszczone w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) 2580/2001. I. OSOBY 1. AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), ur. 22.10.1982 w Amsterdamie (Niderlandy), nr paszportu (holenderskiego) NB0322935 (członek grupy „Hofstadgroep”) 2. AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. 18.7.1978 w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP278036 (członek grupy „Hofstadgroep”) 3. BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), ur. 6.12.1981 w Al Hoceimie (Maroko) (członek grupy „Hofstadgroep”) 4. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 w Amsterdamie (Niderlandy) (członek grupy „Hofstadgroep”) 5. EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), ur. 15.8.1982 w Midarze (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) N829139 (członek grupy „Hofstadgroep”) 6. EL MORABIT, Mohamed, ur. 24.1.1981 w Al Hoceimie (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) K789742 (członek grupy „Hofstadgroep”) 7. ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), ur. 20.10.1977 w Amsterdamie (Niderlandy), nr dowodu tożsamości (holenderskiego) LNB4576246 (członek grupy „Hofstadgroep”) 8. HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), ur. 5.9.1978 w Beni Said (Maroko), nr paszportu (marokańskiego) K728658 (członek grupy „Hofstadgroep”) 9. WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), ur. 6.3.1985 w Amersfoort (Niderlandy), nr paszportu (holenderskiego) NE8146378 (członek grupy „Hofstadgroep”) II. GRUPY I PODMIOTY 1. Hofstadgroep 2. TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Sokoły Wolności Kurdystanu, Jastrzębie Wolności Kurdystanu

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 123 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 129 z 200628.12.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/1011/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 127 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6897) (1)

 • Dz. U. L379 - 125 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6895) (1)

 • Dz. U. L379 - 121 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2007 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L379 - 117 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L379 - 105 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2007 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Serbii, Czarnogóry i Kosowa

 • Dz. U. L379 - 98 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu i tranzytu niektórych produktów pośrednich otrzymanych z surowca kategorii 3 do wykorzystania w celach technicznych w wyrobach medycznych, diagnostyce in vitro i odczynnikach laboratoryjnych oraz zmieniające wymienione rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L379 - 95 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 w celu objęcia rocznym kontyngentem taryfowym produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji

 • Dz. U. L379 - 65 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2006 z dnia 22 grudnia 2006 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestru (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu

 • Dz. U. L379 - 54 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L379 - 49 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L379 - 47 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L379 - 39 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 37 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 11 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L379 - 5 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

 • Dz. U. L379 - 1 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1997/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.