Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 37

28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2000/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 41, Bułgarii i Rumunii,


d) w odniesieniu do tradycyjnych importerów, którzy nie podlegają pod lit. a), b) lub c), maksymalną ilość przywozu czosnku w trakcie jednego z pierwszych trzech zakończonych okresów przywozu, podczas których otrzymali pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 565/2002 lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

b) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

Należy ustanowić środki przejściowe w celu umożliwienia importerom z Bułgarii i Rumunii korzystania z postanowień rozporządzenia Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierającego i ustanawiającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich (1). Środki te powinny obejmować w szczególności definicje ilości referencyjnej oraz tradycyjnych i nowych importerów. Dlatego należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1870/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

„Czosnek pochodzący z państw członkowskich Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub z Bułgarii i Rumunii nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu ilości referencyjnej.”;

c) dodaje się następujący akapit:

(2)

(3)

„Bułgaria i Rumunia wybierają i stosują jedną z dwóch metod określonych w lit. c) do wszystkich tradycyjnych importerów zgodnie z obiektywnymi kryteriami i w sposób zapewniający równe traktowanie między podmiotami.”;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2) W art. 3 dodaje się następujący ust. 4:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1870/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w akapicie pierwszym pkt 5 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: „c) w odniesieniu do tradycyjnych importerów, którzy przywozili czosnek do Bułgarii lub Rumunii w latach 2003–2005, maksymalną ilość przywozu czosnku w trakcie: i) lat kalendarzowych 2003, 2004 lub 2005; ii) lub okresu przywozu przypadającego na lata 2003/04, 2004/05 lub 2005/06;

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 19. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 991/2006 (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 15).

„4. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, w odniesieniu do okresów przywozu 2006/07, 2007/08 i 2008/09 oraz wyłącznie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii:

a) „tradycyjni importerzy” oznaczają importerów, będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pojedynczymi osobami lub grupami podmiotów ustanowionymi zgodnie z prawem krajowym, którzy mogą udowodnić, że:

i) przywozili czosnek z krajów pochodzenia innych niż państwa członkowskie Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub Bułgaria i Rumunia co najmniej przez dwa z poprzednich trzech zakończonych okresów przywozu;

ii) w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego przywieźli co najmniej 50 ton owoców i warzyw zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96;

L 379/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

iii) przywozu określonego w ppkt i) i ii) dokonano do Bułgarii lub Rumunii, gdzie znajduje się siedziba danego importera. b) „nowi importerzy” oznaczają importerów innych niż tradycyjni importerzy w rozumieniu lit. a), będących handlowcami, osobami fizycznymi lub prawnymi, pojedynczymi osobami lub grupami podmiotów ustanowionymi zgodnie z prawem krajowym, którzy mogą udowodnić, że: i) w trakcie każdego z dwóch poprzednich lat kalendarzowych przywieźli co najmniej 50 ton owoców i warzyw określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 z krajów pochodzenia innych niż państwa członkowskie Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub Bułgaria i Rumunia; ii) przywozu określonego w ppkt i) dokonano do Bułgarii lub Rumunii, gdzie znajduje się siedziba danego importera.” 3) W załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) przed wpisem w języku hiszpańskim dodaje się następujący wpis: „— w języku bułgarskim: Мито 9,6 % – Регламент (ЕО) № 1870/2005”,

b) po wpisie w języku portugalskim dodaje się następujący wpis: „— w języku rumuńskim: Taxa vamală: 9,6 % – Regulamentul (CE) nr. 1870/2005”; 4) W załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) przed wpisem w języku hiszpańskim dodaje się następujący wpis: „— w języku bułgarskim: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)”; b) po wpisie w języku portugalskim dodaje się następujący wpis: „— w języku rumuńskim: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna].”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i począwszy od dnia jego obowiązywania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 129 z 200628.12.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/1011/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 127 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6897) (1)

 • Dz. U. L379 - 125 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6895) (1)

 • Dz. U. L379 - 123 z 200628.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 121 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2007 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L379 - 117 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L379 - 105 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2007 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Serbii, Czarnogóry i Kosowa

 • Dz. U. L379 - 98 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu i tranzytu niektórych produktów pośrednich otrzymanych z surowca kategorii 3 do wykorzystania w celach technicznych w wyrobach medycznych, diagnostyce in vitro i odczynnikach laboratoryjnych oraz zmieniające wymienione rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L379 - 95 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 w celu objęcia rocznym kontyngentem taryfowym produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji

 • Dz. U. L379 - 65 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2006 z dnia 22 grudnia 2006 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestru (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu

 • Dz. U. L379 - 54 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L379 - 49 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L379 - 47 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L379 - 39 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 11 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L379 - 5 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

 • Dz. U. L379 - 1 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1997/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.