Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 39

Strona 1 z 3
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/39

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2001/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) Artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Właściwy organ przyznaje zakładowi pakującemu odrębny numer identyfikacyjny, którego kod początkowy jest następujący:


BE Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania”

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

BG CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian technicznych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2295/2003 (1). Załączniki I, II i V do rozporządzenia (WE) nr 2295/2003 zawierają pewne zapisy we wszystkich językach wspólnotowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Wspomniane załączniki powinny również zawierać zapisy w języku bułgarskim i rumuńskim. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2295/2003,

(2)

(3)

2) Załączniki I, II i V zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2295/2003 wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem i w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 89/2006 (Dz.U. L 15 z 20.1.2006, str. 30).

L 379/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

ZAŁĄCZNIK W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2295/2003 wprowadza się następujące zmiany: (1) Załącznik I otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I 1. Data minimalnej trwałości

Kod języka na jajach na opakowaniu

BG ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

срок на годност Cons. pref. Spotřebujte lub S. Mindst holdbar til lub M.H. Mind. haltbar lub M.H.D. Parim enne lub PE Ανάλωση πριν από Best before lub B.B. (1) ą cons. de préf. av. lub DCR (1) Entro Izlietot līdz lub I.L. (1) Geriausi iki lub G (1) Min. meg. lub M.M (1) L-aħjar jintuża sa Tenm. houdb. tot lub THT (1) Najlepiej spożyć przed lub N.S.P. (1) Cons. pref. d.d.m. Minimálna trvanlivosť do lub M.T.D. (1) Uporabno najmanj do lub U.N.D. (1) parasta ennen bäst före

срок на годност Consúmase preferentemente antes del Spotřebujte do Mindst holdbar til Mindestens haltbar bis Parim enne Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από Best before A consommer de préférence avant le da consumarsi preferibilmente entro Izlietot līdz Geriausi iki Minőségét megőrzi L-aħjar jintuża sa Tenminste houdbaar tot Najlepiej spożyć przed A consumir de prefźrencia antes de A se consuma, de preferință, înainte de Minimálna trvanlivosť do Uporabno najmanj do parasta ennen Bäst före

(1) Jeżeli użyto skrótu, jego znaczenie musi być jasno wskazane na opakowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 129 z 200628.12.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/1011/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 127 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6897) (1)

 • Dz. U. L379 - 125 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6895) (1)

 • Dz. U. L379 - 123 z 200628.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 121 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2007 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L379 - 117 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L379 - 105 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2007 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Serbii, Czarnogóry i Kosowa

 • Dz. U. L379 - 98 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu i tranzytu niektórych produktów pośrednich otrzymanych z surowca kategorii 3 do wykorzystania w celach technicznych w wyrobach medycznych, diagnostyce in vitro i odczynnikach laboratoryjnych oraz zmieniające wymienione rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L379 - 95 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 w celu objęcia rocznym kontyngentem taryfowym produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji

 • Dz. U. L379 - 65 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2006 z dnia 22 grudnia 2006 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestru (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu

 • Dz. U. L379 - 54 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L379 - 49 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L379 - 47 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L379 - 37 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 11 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L379 - 5 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

 • Dz. U. L379 - 1 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1997/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.