Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2002/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 47

28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/47

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2002/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

żywiołowych stwarzających znaczne zagrożenie dla gruntów gospodarstw rolnych w danym regionie oraz do wystarczająco wczesnego upoważnienia wszystkich poszkodowanych producentów do wykorzystywania gruntów zgłoszonych jako odłogowane do celów żywienia zwierząt. Państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o takich decyzjach krajowych, a zwłaszcza o niekorzystnych warunkach klimatycznych, które uzasadniają ich podjęcie.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności począwszy od roku 2005. Artykuł 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że rolnicy wyłączają z produkcji hektary kwalifikujące do uprawnień z tytułu odłogowania; art. 56 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że grunty zgłoszone jako odłogowane nie mogą być wykorzystywane do celów rolniczych. Artykuł 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 stanowi, że powierzchnie odłogowane muszą pozostawać powierzchniami odłogowanymi przez okres rozpoczynający się najpóźniej dnia 15 stycznia i upływający najwcześniej z dniem 31 sierpnia. Komisja często ustanawiała odstępstwo od tych zasad w odpowiedzi na zgłaszane przez rolników zapotrzebowanie na pasze w regionach dotkniętych przez klęski żywiołowe, w szczególności przez susze. Szczególne okoliczności lokalnych klęsk żywiołowych wymagają analizy i niezwłocznego podjęcia decyzji. Doświadczenie pokazuje, że w celu szybkiego podjęcia właściwych działań w przypadku lokalnych klęsk żywiołowych stosowne byłoby przekazanie państwom członkowskim uprawnień w zakresie podejmowania takich decyzji, pod warunkiem że uzasadniają to wyjątkowe okoliczności. W związku z tym państwa członkowskie powinny być uprawnione do uznawania przypadków poważnych klęsk

zmie265 zmie236

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

W art. 32 dodaje się następujący ustęp:

(4)

„5. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 państwa członkowskie mogą upoważnić wszystkich producentów do wykorzystywania gruntów zgłoszonych jako odłogowane do celów żywienia zwierząt w odniesieniu do roku, w którym został złożony wniosek o dopłaty. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że odłogowane grunty objęte upoważnieniem nie są używane do celów zarobkowych, a w szczególności, że żadne pasze wyprodukowane na tym odłogowanym gruncie nie zostały sprzedane.

(5)

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swojej decyzji dotyczącej upoważnienia i jej uzasadnieniu.”.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L z 26.9.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1291/2006 (Dz.U. L z 31.8.2006, str. 20).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 379/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 379 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 129 z 200628.12.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/1011/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 127 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6897) (1)

 • Dz. U. L379 - 125 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6895) (1)

 • Dz. U. L379 - 123 z 200628.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L379 - 121 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2010/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2007 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L379 - 117 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2009/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L379 - 105 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2008/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2007 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Serbii, Czarnogóry i Kosowa

 • Dz. U. L379 - 98 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu i tranzytu niektórych produktów pośrednich otrzymanych z surowca kategorii 3 do wykorzystania w celach technicznych w wyrobach medycznych, diagnostyce in vitro i odczynnikach laboratoryjnych oraz zmieniające wymienione rozporządzenie (1)

 • Dz. U. L379 - 95 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2006/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 w celu objęcia rocznym kontyngentem taryfowym produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji

 • Dz. U. L379 - 65 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2005/2006 z dnia 22 grudnia 2006 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z poliestru (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu

 • Dz. U. L379 - 54 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L379 - 49 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatków związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

 • Dz. U. L379 - 39 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2001/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 37 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L379 - 11 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L379 - 5 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

 • Dz. U. L379 - 1 z 200628.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1997/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.