Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 380 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1919/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 380 POZ 1

Strona 1 z 35
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 380/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1919/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (3) ustanawia kontyngenty dla Bułgarii i Rumunii i związane z nimi przepisy dotyczące ich stosowania. Należy zatem skreślić art. 5 lit. b), art. 19 ust. 1 lit. a) oraz załącznik I.B do tego rozporządzenia.

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych zmian technicznych w kilku rozporządzeniach Komisji dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w celu koniecznego dostosowania w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. W załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/ 99 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (1) są wymienione określenia krajowej klasy jakości masła produkowanego w państwach członkowskich, kwalifikującego się do dopłaty do prywatnego przechowywania. Załącznik ten powinien zawierać krajową klasę jakości Bułgarii i Rumunii. Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2) zawiera wykaz produktów wskazanych przez państwa członkowskie, których ceny rynkowe powinny być regularnie przekazywane do Komisji, jeżeli występuje handel tymi reprezentatywnymi produktami. Załącznik ten powinien zostać rozszerzony o wykaz reprezentatywnych produktów na rynkach Bułgarii i Rumunii.

(5)

Ponadto art. 18 ust. 1 lit. d), art. 21 ust. 1 lit. d), art. 28 ust. 1 lit. d), art. 37 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 określają niektóre zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Artykuły te powinny również zawierać zapisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

(2)

(6)

(3)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustalającego procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych (4) określa szczegółowe zasady dotyczące ogłaszania stałych przetargów. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła (5) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku (6) ustanawiają oddzielne przetargi dla wymienionych produktów. Rozporządzenia (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 zawierają odesłania do handlu z Bułgarią i Rumunią. Z dniem przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej należy skreślić takie odesłania. Ponadto należy również dodać nazwy i adresy właściwych organów odpowiedzialnych za procedurę przetargową w Bułgarii i Rumunii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 380 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.