Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 382 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. przyznająca odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7075)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 382 POZ 1

Strona 1 z 4
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 382/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. przyznająca odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7075)

(jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/1013/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szacuje się, że niniejsze odstępstwo potencjalnie dotyczy około 13 500 gospodarstw, 500 000 hektarów i 11 600 ton azotu rocznie, odpowiadających odpowiednio 2,4 % wszystkich gospodarstw, 2,9 % wszystkich użytków rolnych i 0,7 % całkowitej ilości azotu z odchodów zwierzęcych. Gospodarstwa znajdują się przede wszystkim w Bawarii (Oberbayern), Badenii-Wirtembergii (Tubingen), Dolnej Saksonii (Luneburg, Weser-Ems) i SzlezwikuHolsztynie.

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze i jego lit. a) do dyrektywy 91/676/EWG, muszą one być ustalone tak, by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy i muszą być uzasadnione na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład tak jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu. Niemcy złożyły wniosek do Komisji o przyznanie odstępstwa na mocy załącznika III pkt 2 akapit trzeci do dyrektywy 91/676/EWG. Odstępstwo to dotyczy zamiaru zezwolenia przez Niemcy na stosowanie na hektar rocznie 230 kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych na intensywnie wykorzystywanych użytkach zielonych należących do określonych gospodarstw rolnych. Stosowanie azotu z odchodów zwierzęcych w przypadku roślin uprawnych we wspomnianych gospodarstwach nie przekroczyłoby jednak poziomu 170 kg azotu na hektar rocznie.

(5)

Niemcy przyjęły prawodawstwo wprowadzające w życie dyrektywę 91/676/EWG, rozporządzenie w sprawie nawozów z dnia 10 stycznia 2006 r., ostatnio zmienione dnia 27 września 2006 r., mające również zastosowanie do odstępstwa, o przyznanie którego złożono wniosek.

(2)

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1.

Dane dotyczące jakości wody przedstawione przez Niemcy w trzecim sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy dotyczącej azotanów w latach 2000–2003 oraz wraz z wnioskiem o przyznanie odstępstwa wskazują na spadek stężenia azotu w wodach powierzchniowych w 83 % stacji monitorujących a w przypadku 9 % stacji monitorujących poziom utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu do lat 1991-1994. W odniesieniu do wód gruntowych, system monitorowania ustanowiony w celu oceny wdrażania dyrektywy 91/676/WE wykazuje, że stężenie azotu spadło w 50 % stacji monitorujących a utrzymało się na stałym poziomie w około 15 % stacji monitorujących.

L 382/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Zakres

28.12.2006

Liczba zwierząt spadła, w szczególności w odniesieniu do liczebności bydła (o 25 %). Dawka azotu z nawozu naturalnego na hektar rocznie spadła o 11 % w okresie miedzy latami 1991-1993 a 2002-2004; nadwyżka azotu zmniejszyła się ze 120 kg do 101 kg na hektar w tym samym okresie. Zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 91/676/EWG Niemcy realizują program działań na całym swoim terytorium. Dodatkowe dokumenty przedłożone przez Niemcy w notyfikacji pokazują, że proponowana ilość 230 kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych w przeliczeniu na hektar rocznie jest uzasadniona na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak długie okresy wegetacji i uprawy o wysokim poborze azotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 382 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.