Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 1

Strona 1 z 18
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723)

(jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/945/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit 1, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając decyzję C(2003)517 wersja ostateczna (1), na mocy której Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przewidziane w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do pomocy C18/2003 (ex NN01/2003). po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z ww. artykułami a także mając na uwadze, co następuje:

(5) I. (1) POSTĘPOWANIE (6)

pismem A/36773 z dnia 18.9.2002 r. Jako załącznik do drugiego pisma przekazano tekst nowych kryteriów stosowania ustawy nr 4/97, przyjęty uchwałami Zarządu prowincji (deliberazioni della Giunta provinciale) nr 4732 z dnia 11.12.2000 r. oraz 4607 z dnia 17.12.2001 r.

(3)

Pismem SG(2003)D/228597 z dnia 21.2.2003 r. Komisja poinformowała władze włoskie o swojej decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w odniesieniu do przedmiotowej pomocy.

(4)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w odniesieniu do przedmiotowej pomocy.

Komisja nie otrzymała żadnych uwag w tej kwestii od zainteresowanych stron.

Pismem zarejestrowanym w dniu 11.2.2002 r. (CAB(02)A/ 410) Komisja została powiadomiona o dwóch ustawach autonomicznej prowincji Bolzano, tj. o ustawie nr 4 z dnia 13.2.1997 r., rozdz. II i III oraz ustawie nr 9 z dnia 15.4.1991 r. Pismem D/50813 z dnia 25.2.2002 r. oraz pismem D/ 53149 z dnia 18.6.2002 r. Komisja zwróciła się o przekazanie informacji uzupełniających. Władze włoskie odpowiedziały pismem nr A/32982 z dnia 22.4.2002 r. oraz

Dnia 9. kwietnia i 5. sierpnia 2003 r. odbyły się w Brukseli dwa spotkania władz włoskich ze służbami Komisji.

(7)

(2)

Wielokrotnie przedstawiono Komisji w sposób nieformalny projekty odpowiedzi, dołączając do nich tekst nowych kryteriów stosowania programu pomocy, a następnie prowadzono wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dnia 22 października 2003 r. i 27 lutego 2004 r. Włochy zostały wezwane do formalnego przedstawienia swoich uwag.

(1) Opublikowana w Dz.U. C 120 z 22.5.2003, str. 2.

(2) Patrz przypis 1.

L 383/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

(8)

Pismem nr 8000 z dnia 22.6.2004 r., zarejestrowanym w dniu 25.6.2004 r. pod numerem A/34747 Włochy przekazały swoje uwagi. Po spotkaniu, które odbyło się w dniu 3 marca 2005 r., pismem nr D/52114 z dnia 18.3.2005 r. Komisja zażądała od władz włoskich dodatkowych informacji i zobowiązań, które zostały przekazane pismem A/34426 z dnia 2.6.2005 r.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY, WYNIKAJĄCEJ Z ZASTOSOWANIA UCHWAŁY(DELIBERAZIONE) 4607/ 2001

przestrzegania wszystkich obowiązujących warunków określonych we wspólnotowych przepisach dotyczących pomocy państwa.

(12) Tymczasem uchwałą zarządu prowincji (deliberazione della

(9)

giunta provinciale) nr 4607 z dnia 17.12.2001 r., o której nie powiadomiono uprzednio Komisji, zostały przyjęte nowe kryteria udzielania pomocy określonej w ustawie nr 4/97 w sektorach rzemiosła, handlu, turystyki i usług. Uchwała ta nie została uprzednio zgłoszona Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 70 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

 • Dz. U. L383 - 67 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

 • Dz. U. L383 - 61 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

 • Dz. U. L383 - 53 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 16 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.