Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 16

Strona 1 z 6
L 383/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa

28.12.2006

Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/946/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Europejskiej (3). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98, ustanawiające nowe reguły dotyczące pomocy dla przemysłu stoczniowego (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przemysłu stoczniowego”), w szczególności jego art. 3 ust. 2, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (2) oraz uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. (1) POSTĘPOWANIE

Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron, które następnie przekazała Portugalii, aby ta mogła się do nich ustosunkować. Uwagi Portugalii otrzymano w piśmie z dnia 3 marca 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 7 marca tego samego roku). W dniu 22 kwietnia 2005 r. zorganizowano spotkanie przedstawicieli służb Komisji i władz Portugalii. Pismem z dnia 23 maja 2005 r. (zarejestrowanym w dniu 27 maja tego samego roku) Portugalia przedstawiła dodatkowe uwagi.

II. (6)

SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

Pismem z dnia 21 stycznia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 29 stycznia tego samego roku, Portugalia przedstawiła Komisji wniosek o przedłużenie trzyletniego terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Następnie, pismami z dnia 1 kwietnia 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 2 kwietnia 2004 r.), z 11 czerwca 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 15 czerwca 2004 r.) oraz z 24 sierpnia 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 31 sierpnia 2004 r.), Portugalia przedstawiła Komisji dodatkowe informacje. Pismem z dnia 20 października 2004 r. Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącej przedmiotowych środków pomocy. Pismem z dnia 23 listopada 2004 r. (zarejestrowanym w dniu 1 grudnia tego samego roku) władze portugalskie przedstawiły swoje uwagi w ramach wspomnianej procedury. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia formalnej procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii

Zgłoszony środek polega na udzieleniu pomocy operacyjnej związanej z umową na rzecz Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A., dotyczącej budowy dwóch zbiornikowców przeznaczonych do przewozu produktów naftowych i chemikaliów, oznaczonych jako C 224 oraz C 225. Zgłoszona pomoc wynosi 2 675 275 EUR dla każdego ze statków. Portugalia zgłosiła środek pomocy jako zgodny z rozporządzeniem w sprawie przemysłu stoczniowego (4). Artykuł 3 tego rozporządzenia pozwala na przyznanie pomocy operacyjnej w odniesieniu do statków, na których budowę umowy zawarto przed dniem 31 grudnia 2000 r., jeśli statki zostaną oddane w maksymalnym terminie trzech lat od daty podpisania umowy. Dlatego też nie może zostać przyznana żadna pomoc operacyjna w związku z umowami na statki oddawane po upływie trzech lat od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że Komisja może przyznać przedłużenie tego terminu, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1540/ 98. Portugalia wniosła o przedłużenie trzyletniego terminu oddania statku w odniesieniu do dwóch tankowców przeznaczonych do przewozu produktów naftowych i chemikaliów, zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A., uzasadniając ten wniosek złożonością techniczną projektu powiązaną z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności opisanych poniżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 70 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

 • Dz. U. L383 - 67 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

 • Dz. U. L383 - 61 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

 • Dz. U. L383 - 53 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 1 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.